Werkzaamheden rond kwelderontwikkeling Delfzijl bijna afgerond

Delfzijl – Wie onlangs op de dijk heeft gestaan, heeft kunnen zien dat er op dit moment langs de Handelskade Oost en de Schermdijk twee prachtige kwelders verrijzen. De Pioniers- en de Stadskwelder moeten volop ruimte bieden aan unieke natuur én de beleving daarvan. Want in de Stadskwelder mag je in de toekomst ook zelf komen kijken. De Pionierskwelder is de komende jaren het domein van wetenschappers die de ontwikkeling van de kwelders nauwlettend volgen. In deze kwelder experimenteren de onderzoekers met het effect van verschillende bodemsamenstellingen.

Kwelders typisch voor Waddengebied
Kwelders zijn een landschapstype dat typisch is voor het Waddengebied. Het zijn platen met slib en zand, die afwisselend met eb en vloed deels onder water staan. Hierdoor ontstaat een ruig landschap waarin zich geulen vormen. Het is een habitat voor zeldzame plantensoorten en biedt broedgelegenheid aan veel verschillende watervogels. Helaas is in de laatste eeuwen een groot deel van de kwelders verdwenen, ook in Nederland. Door massale ontpoldering en vanwege maatregelen voor waterveiligheid zijn overal langs de kust hoge dijken aangelegd, dat terwijl kwelders juist ontstaan bij een geleidelijke overgang van land naar zee. Kleine slib deeltjes kunnen daar bezinken en zo groeien de platen steeds iets verder de zee in. Omdat slib nu niet genoeg kans krijgt te bezinken is het water in de Eems erg troebel geworden. Het gevolg is dat de waterkwaliteit sterk is afgenomen, wat ongunstig is voor planten, vissen en vogels.

Slib kan bezinken in Delfzijl
Het Kwelderlandschap in Delfzijl bestaat uit zand en slib en er worden zogenaamde rijshoutendammen (takkenbossen tussen houten palen) aangebracht waartussen het water tot rust kan komen en het slib kan bezinken. Door de stromingsdynamiek in de Eems zet zich steeds meer slib af en groeien de kwelders via natuurlijke afzetting vanzelf door. De zeespiegel zal door het veranderende klimaat alleen maar verder stijgen, maar kwelders groeien vanzelf mee.

Op meer plekken vergelijkbare kwelders
Het project is mede gefinancierd door het Waddenfonds en provincie Groningen. Wanneer de proef slaagt kunnen op meer plekken in het Waddengebied vergelijkbare kwelders aangelegd worden. Onderzoekers kijken daarom ook hoe de kwelders zich ontwikkelen en welke vogels en planten zich er gaan vestigen. Het bijzondere van kwelders is, dat op elk deel van de waterlijn andere soorten zich thuis voelen. Sommige planten houden van natte voeten, terwijl de meeste vogels juist hoger op de platen broeden. De verwachting is dat veel watervogels afkomen op het nieuwe landschap. Natuurlijk verschillende meeuwensoorten, maar ook zeldzamere soorten zoals de strandplevier, kluut en dwergstern.

Feestelijke afronding verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee, aanleg Kwelderlandschap en vogelbroedeiland Eemshaven

Op zaterdag 14 april 2018 houdt Rijkswaterstaat, samen met de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest van 11.00 uur tot 16.00 uur een Open Dag in het Havenbedrijf gebouw aan de Handelskade Oost 11 in Delfzijl. In een tent zijn presentaties van verschillende projecten in het gebied te zien. Bestuurders mevr. M. Blom (DG Rijkswaterstaat), dhr. H. Staghouwer (gedeputeerde Provincie Groningen), dhr. G. Beukema (burgemeester gemeente Delfzijl) en dhr. J. Huibers (mede-directeur van Van den Herik Sliedrecht) verrichten om 11.30 uur de officiële slothandeling.

Back to top button