Tempo versterkingsopgave Groningen moet omhoog om doelstelling 2028 te halen

Groningen – Het is haalbaar om de versterkingsopgave in Groningen in 2028 af te ronden, maar er is een dringende behoefte aan versnelling. Op dit moment zijn er 12.800 adressen die nog niet veilig zijn en deze moeten tijdig worden versterkt of herbouwd. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dit na grondige analyse van het Meerjarenversterkingsplan (MJVP). Het is cruciaal dat het MJVP leidend wordt voor alle werkzaamheden van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om de gestelde doelstelling te behalen. Indien zich knelpunten voordoen volgens het MJVP, moet de NCG tijdig actie ondernemen of andere betrokken partijen aansporen om de planning te volgen. Het aanpassen van de planning, zoals in het verleden is gebeurd, brengt de beoogde afronding in 2028 in gevaar.

Het SodM houdt toezicht op de voortgang van de versterkingsopgave en beoordeelt de logica, begrijpelijkheid en haalbaarheid van de planning die in het MJVP wordt gepresenteerd. In de beoordeelde versie van het MJVP zijn nog geen aanpassingen opgenomen naar aanleiding van de kabinetsreactie op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. Het is daarom nog onduidelijk wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de beoogde doelstelling van het kabinet om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden.

Het Meerjarenversterkingsplan (MJVP) is de strategische planning voor de resterende beoordelings- en versterkingsopgave in Groningen. Het MJVP geeft aan wanneer alle huizen beoordeeld zullen zijn en of ze voldoen aan de veiligheidsnormen of dat er maatregelen nodig zijn. Voor huizen waarvan verwacht wordt dat ze maatregelen nodig hebben, zoals versterking of nieuwbouw, wordt aangegeven wanneer deze huizen naar verwachting aan de veiligheidsnormen zullen voldoen. Het MJVP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de NCG en de vijf aardbevingsgemeenten, die via hun jaarlijkse lokale plannen van aanpak de volgorde en timing aangeven voor de aanpak van de versterkingsopgave door de NCG.

Het MJVP is ontwikkeld met behulp van een planningstool die door de NCG is gecreëerd. Deze tool maakt de volledige versterkingsopgave inzichtelijk in een meerjarenplanning, gebaseerd op relevante randvoorwaarden, uitgangspunten en aannames. Het plan omvat verschillende fasen en mijlpalen die moeten worden bereikt. Op basis van het MJVP stelt de NCG deelplanningen op, waaronder jaarplanningen en 6-wekenplanningen. Een belangrijk aspect van het MJVP is het tijdig identificeren van mogelijke knelpunten in de verschillende fases van de versterkingsopgave. Dit stelt de NCG in staat om tijdig maatregelen te nemen om deze knelpunten op te lossen, zoals het plannen van de inzet van uitvoerende partijen, het regelen van tijdelijke huisvesting, het coördineren van werkzaamheden van nutsbedrijven en het omgaan met belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. Het tijdig identificeren van kritieke knelpunten is van essentieel belang om de planning te kunnen handhaven.”

Back to top button