Regio Deal Natuurinclusieve landbouw maakt werk van een vitaal platteland

Groningen – Een goede balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving. Daar gaan de drie noordelijke provincies zich de komende vier jaar samen extra voor inzetten. Samen met de agrariërs, landbouwpartners, grondeigenaren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Door in acht gebieden streefbeelden en actieplannen op te stellen en vervolgens in de praktijk instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. De colleges en het Rijk gingen akkoord met de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. De provincies investeren samen 10 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 10 miljoen beschikbaar.

Impuls
De landbouw onderging de laatste 50 jaar een gedaanteverwisseling. Van kleinschalig, regionaal en extensief naar grootschalig, internationaal en intensief. Nederland ontwikkelde zich tot een toonaangevende speler op de voedselmarkt. De vooruitgang zorgde echter wel voor minder bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en variatie in het landschap. Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen: “Met de Regio Deal geven we een flinke extra impuls aan de verduurzaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een goede boterham voor de boer”.

Van bureaucratie naar boerenerf
In de uitvoering van de Regio Deal is het nadrukkelijk de bedoeling van de provincies om de regie van de uitvoering van de Regio Deal bij de partijen in het veld neer te leggen. Johannes Kramer, gedeputeerde provincie Fryslân: “We hebben goede plannen. Nu is het van belang de slag naar het erf te maken: van bureaucratie naar het boerenerf. Diverse partijen hebben inmiddels al aangegeven hier graag een rol in te willen spelen als spil tussen de individuele agrariërs en de overheid.”

Voorbeeld voor de rest van Nederland
De Regio Deal Natuurinclusieve landbouw gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak met acht gebieden, die sterk van elkaar verschillen en representatief zijn voor bodemsoort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kan de opgedane kennis ook in andere provincies benut worden. Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe: “Ook deze Regio Deal laat zien dat we in Noord-Nederland de handen in elkaar hebben geslagen. Samen kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland door samen te werken aan oplossingen die bijdragen aan de balans tussen ecologie en economie”. De Regio Deal draagt bij aan realisatie van het Kwaliteitsbeeld 2030 van de AgroAgenda Noord Nederland.

Voorbeeldprojecten
In het Noorden lopen al initiatieven waar we van kunnen leren. Daarom ondersteunt de Regio Deal vooruitlopend op het opstellen van de streefbeelden en actieplannen zeven voorbeeldprojecten. Het gaat om uiteenlopende onderwerpen, zoals een biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw, een kringloopwijzer voor circulaire landbouw, ontwikkelen van verdienmodellen en verduurzamen van melkveehouderijen (zie bijgaande publieksversie voor een totaaloverzicht van deze projecten).

Back to top button