Provincie plaatst 5e geluidmeter in gebied Eemsmond-Delfzijl

Eemshaven – Het geluidniveau in het gebied Eemsmond-Delfzijl is één van zaken die de provincie in de gaten houdt. Om het geluid nog beter te kunnen meten, heeft de provincie deze week een 5e geluidmeter ten zuidwesten van het Eemshaven-terrein geplaatst. Van de vier andere geluidmeters staan er twee in de buurt van Oudeschip, een langs de Vennendijk nabij Geefsweer en een bij Borgsweer.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Een leefbare omgeving en zo weinig mogelijk geluidhinder is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners in het Eemsdelta-gebied. De provincie neemt zoveel mogelijk maatregelen om een goede balans te vinden tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid. Monitoring van geluid en uitbreiding van het geluidmeetnet helpt ons daarbij”.

Grenswaarde niet overschreden, soms hoge waarden
De resultaten tot nu toe laten zien dat zowel de berekeningen als de metingen ‘in het veld’ uitwijzen dat de (jaargemiddelde) grenswaarde bij woningen niet wordt overschreden. Het bijzondere van de metingen is dat zij de situatie per dag, week en maand laten zien. Het kan zo zijn dat op één dag of in één week soms hoge waarden worden gemeten, bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden of door piekgeluid (een langsrijdende vrachtwagen of een kraai die voor de geluidmeter kraait). Dat betekent dat soms geluidsoverlast kan worden ervaren, zonder dat de norm wordt overschreden. In de Milieumonitor wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Milieumonitor
De provincie verzamelt structureel gegevens over de voortgang en resultaten van o.a. haar milieubeleid. Door regelmatig de ontwikkelingen te volgen, wordt duidelijk of het beleid effectief is en of bijstelling nodig is. De resultaten zijn voor iedereen terug te zie in de zogenaamde Milieumonitor, onderdeel van de Staat van Groningen. Dit is een website met feiten, cijfers en kaarten over woon-, werk-, en leefklimaat in Groningen.

Opeenstapeling van geluidsbronnen
Het Eemsdelta-gebied kenmerkt zich door de concentratie van industrie en windenergie met daarnaast ook nog (spoor)wegen, scheepvaart en een helikopterhaven als geluidbronnen. Dit betekent dat er sprake is van een opeenstapeling (‘cumulatie’) van geluidbronnen. Dit kan geluidoverlast veroorzaken. De provincie vindt het belangrijk dat economische ontwikkelingen samengaan met het behoud van leefbaarheid. Daarom heeft de provincie bepaald dat woningen in het gebied niet aan een gecumuleerde geluidbelasting van de hiervoor genoemde bronnen hoger dan 65 decibel (jaargemiddeld) bloot mogen staan.

Theoretische berekening
Maar hoe berekent en meet de provincie geluid? Met geluidmodellen wordt geluid in het gebied berekend en ontstaat er een uitkomst. Voor de situatie per 1 januari 2020 heeft de provincie opnieuw berekeningen gemaakt, zodat de verschillen met de situatie van 2018 zichtbaar worden. In de Staat van Groningen is de Milieumonitor is opgenomen, kan iedereen deze resultaten zien en legt de provincie uit wat er is gedaan.

Geluidmeters in het veld: de praktijk
Om de berekeningen ook in de praktijk te toetsen, heeft de provincie in het gebied vier geluidmeters neergezet. Die vertellen wat het daadwerkelijke geluidniveau is op vaste punten en hoe dat zich verhoudt tot het theoretische model. Het doel is vooral om te toetsen of de ontwikkeling van het geluid in het gebied gelijke tred houdt met het berekende geluid. Dat vindt de provincie belangrijk voor de inwoners van het gebied. De provincie heeft deze week een 5e geluidmeter geplaatst om nog beter te kunnen meten.

Back to top button