GroenLinks, SP en CDA dienen woensdag motie reductie gaswinning in

GroningenGroenLinks, SP en CDA hebben kennis genomen van de gewijzigde besluitvorming van minister Kamp. De maatregelen gaan niet ver genoeg. We krijgen weer meer onderzoek. Daarom dienen deze partijen woensdag 11 februari in de Provinciale Staten een motie in met betrekking tot de reductie van gaswinning. Hiermee willen de partijen een duidelijk signaal afgeven richting de Tweede Kamer.  Voor iedereen is wel duidelijk dat de gaswinning van nationaal belang is gezien de enorme inkomsten die er voor het Rijk mee zijn gemoeid. Nu moet echter ook worden erkend dat de maatschappelijke effecten van deze winning eveneens een nationale impact hebben: inwoners in Groningen voelen zich niet veilig, het vertrouwen in de overheid heeft een enorme deuk opgelopen, er is sprake van een enorme opgave op het gebied van schadeherstel en het treffen van preventieve maatregelen en de leefbaarheid en economische perspectieven in de regio staan onder enorme druk.

Dat vergt een Rijksbeleid waarbij aan de voorkant wordt ingegrepen (volume van gaswinning beperken ) en niet enkel aan de achterkant (herstel schade en preventieve maatregelen) en een beleid waarin wordt geïnvesteerd in de toekomst van de regio, zowel qua leefbaarheids- als economisch perspectief.

Inhoud motie
In de motie zal dan ook de Tweede Kamer worden opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen in het debat dat zij op 12 februari voert over het gaswinningsbesluit dat minister Kamp heeft genomen.  Een afgewogen besluit bestaat voor GroenLinks, SP en CDA in ieder geval uit de volgende maatregelen:
* De gaswinning wordt beperkt tot het laagste niveau dat contractueel op dit moment mogelijk is, zijnde 30 miljard kuub per jaar;
* Er worden geen nieuwe verkoopverplichtingen aangegaan door de Gasunie boven dit volume;
* De onderzoeken naar de effecten van gaswinning worden voortgezet, en indien daaruit blijkt dat om de veiligheid te garanderen de winning verder naar beneden moet, dit onmiddellijk wordt gedaan;
* Er wordt nader onderzoek verricht naar de mogelijkheid van het bijkopen van gas dat middels bijmenging van stikstof geschikt wordt gemaakt voor het Nederlands gasnet. Hierbij wordt de bestaande capaciteit van de beschikbare infrastructuur die er al is om dit te doen in beeld gebracht;
* Het pakket aan maatregelen, zoals overeengekomen voor de gemeenten die deel nemen aan het bestuursakkoord ‘Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen’ wordt uitgebreid naar het volledige geografische gebied dat door bevingen wordt getroffen en daarvoor worden de benodigde additionele middelen vrijgemaakt;
* De bewijslast voor schade wordt omgedraaid: schade in het aardbevingsgebied is per definitie veroorzaakt door de bevingen tenzij de NAM overtuigend aantoont dat dit niet zo is. Bij discussie volgt onafhankelijke bindende arbitrage, gefaciliteerd door de Rijksoverheid;
* Schadeclaims moeten binnen maximaal zes maanden zijn afgewikkeld. Oude nog openstaande schadeclaims dienen maximaal voor de zomer 2015 te zijn afgewikkeld;
* Schadeherstel gaat direct vergezeld met de benodigde preventieve maatregelen. Meerkosten bij nieuwbouw (woningen, industrie, infrastructuur etc.) zijn voor rekening van de NAM;
* Er wordt een programma opgesteld om de leefbaarheid en economie in de regio structureel te versterken om op die manier de inwoners weer een toekomst te kunnen geven en daarvoor worden de benodigde financiële Rijksmiddelen vrijgemaakt door de reservering van een percentage van de aardgasopbrengsten.

Inhoud motie opnemen in beroepschrift Raad van State
Daarnaast zullen GroenLinks, SP en CDA het College verzoeken om bovenstaande punten op te nemen in haar beroepschrift tegen het gaswinningsbesluit bij de Raad van State, mocht de Tweede Kamer onverhoopt andere besluiten nemen of als de minister aangeeft de wens van de Tweede Kamer niet te zullen uitvoeren. Indien het College dit dan niet doet, zullen GroenLinks, SP en CDA zelf een beroepschrift indienen.

Tot slot zullen GroenLinks, SP en CDA het College per motie verzoeken een gebiedsregisseur aan te stellen om samen met de gemeenten en maatschappelijke partners een toekomstbeeld van de regio op te stellen en de uitvoering daarvan ter hand te nemen.

 

Back to top button