Gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst visie Ruimte voor energie 4 maart

Loppersum – De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de visie ‘Ruimte voor energie’. Deze visie gaat over de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. De visie geeft antwoord op de vraag hoe de drie gemeenten willen omgaan met hernieuwbare energieopwekking van vooral zon en wind. De visie biedt een kader zodat de drie gemeenten een afgewogen besluit kunnen nemen bij aanvragen voor (grootschalige) hernieuwbare energieopwekking.

Zienswijzen behandeld
De ontwerpvisie lag ter inzage van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020. Inwoners en belanghebbenden konden tijdens deze periode een reactie (zienswijze) geven. De colleges van burgemeester en wethouders hebben de zienswijzen in behandeling genomen. Een aantal zienswijzen hebben tot gedeeltelijke aanpassing van de visie geleid. U kunt de visie ‘Ruimte voor energie’ en de bijbehorende Nota zienswijzen bekijken via www.delfzijl.nl/ruimtevoorenergie.

Vaststelling door de raden
Op 4 maart is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de drie gemeenten. De visie ‘Ruimte voor energie’ én het proces van de totstandkoming worden daar toegelicht. Eind maart ligt de visie ter vaststelling voor bij de gemeenteraden.

Meer informatie over de vaststelling door de raden kunt u bekijken via www.delfzijl.nl/ruimtevoorenergie.

Back to top button