Ruim vijf miljoen voor sloop en leefbaarheidsprojecten Delfzijl, Appingedam en ‘t Zandt

Regio – De verschillende overheden investeren ruim vijf miljoen euro in nieuwe projecten
voor de leefbaarheid in de Eemsdelta regio. Deze keer zijn een integrale aanpak
van de leefbaarheid en voorzieningen in ’t Zandt, verdere ontwikkeling van de
wijk Opwierde-Zuid in Appingedam en de sloop van particuliere woningen in
Delfzijl gehonoreerd als onderdeel van het integrale Actieplan Dorpen & Wijken.
Het geld wordt beschikbaar gesteld door de gemeenten Delfzijl, Eemsmond,
Appingedam en Loppersum, de provincie Groningen en het Rijk.

Betere balans in de woningmarkt: aanpak particuliere woningen in Delfzijl,
onderdeel van het Actieplan Dorpen en Wijken 2012 – 2022: 4,2 miljoen euro
Met het actieplan Dorpen en Wijken 2012-2022 van de gemeente Delfzijl wordt gewerkt
aan het versterken van wonen in dorpen en wijken, samen met en door bewoners. Deze
toekenning richt zich specifiek op een flink aantal particuliere woningen. In stedelijk
gebied wordt een overschot aan 68 particuliere koopwoningen of woonfuncties
gesaneerd en 15 in landelijk gebied om de woningmarkt in Delfzijl weer in balans te
krijgen. De provincie financiert 2,1 miljoen euro in deze aanpak. Het bedrag wordt
gefaseerd beschikbaar gesteld.

Integrale aanpak leefbaarheid en voorzieningen ’t Zandt: 300.000 euro
Deze aanpak betreft een uitwerking van de plannen die in het Woon-en
Leefbaarheidsplan Eemsdelta voor ’t Zandt zijn opgenomen. Een integrale
programmatische aanpak moet de leefbaarheid voor jong en oud in ’t Zandt waarborgen
en voorzieningen in stand houden. Het programma richt zich op de herinrichting van het
dorp en een impuls voor sport, welzijn, zorg, onderwijs, erfgoed, recreatie en woningen.
Hiervoor worden verschillende projecten en onderzoeken uitgevoerd. In totaal is met dit
project ruim 1,3 miljoen euro gemoeid.

Wijkvernieuwing Opwierde-Zuid in Appingedam: 415.500 euro
In Opwierde wordt gewerkt aan versterking van de leefbaarheid, woningverbetering en
vernieuwing van de openbare ruimte. Ook worden de woningen verduurzaamd. De
gemeente voert samen met de woningcorporaties Woongroep Marenland en
Woonstichting Groninger Huis dit project uit. Bij de uitvoering worden de wijkbewoners
betrokken. Er gaat ruim 3 miljoen euro overheidsgeld naar dit project.

Het Woon-en Leefbaarheidplan Eemsdelta
Het Woon-en Leefbaarheidplan (WLP) is een van de belangrijkste uitgangspunten voor
beleid in de Eemsdeltaregio: Beter leven met minder mensen. Daarom investeren 35
organisaties en overheden samen via een uniek samenwerkingsproject in wonen en
voorzieningen in de Eemsdelta. De vier gemeenten, Provincie Groningen,
woningcorporaties, detailhandel en zorg-en welzijns-en onderwijsinstellingen hebben
regionaal beleid ontwikkeld om de leefkwaliteit op (hoog) niveau te houden. De
afspraken zijn vastgelegd in het Woon-en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Er is in de
periode van 2011 – 2020 in totaal 42 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering: dit geld
komt uit het Financieel Arrangement dat Rijk, provincie en gemeenten voor de
Eemsdelta beschikbaar hebben gesteld. De bijdrage van de provincie Groningen
bedraagt 10 miljoen euro in deze periode.Back to top button