Vervolgproces herindelingsverkenning Noord-Groningen

RegioOp 31 maart jl. hebben de zeven gemeenteraden in Noord-Groningen (Appingedam, Bedum, Delfzijl, de Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum)  elk afzonderlijk beraadslaagd over de gewenste schaal van een toekomstig te vormen nieuwe gemeente in dit gebied. Zes van de zeven gemeenteraden hebben daarover een besluit genomen. De gemeenteraad van Winsum neemt op 14 april a.s. een besluit.

Aan deze besluitvorming lagen de nodige onderzoeken ten grondslag:  over de strategische agenda, het organiseren van kleinschaligheid/burgernabijheid en over de financiële effecten die aan herindeling zijn verbonden. Ook de burgerconsultaties door de afzonderlijke gemeenteraden zijn daarbij betrokken.

De beraadslagingen in die zeven gemeenten leidden tot de volgende uitkomsten:
De gemeenteraden van Appingedam, De Marne, Bedum en Eemsmond hebben gekozen –zij het vanuit verschillende vertrekpunten- voor de schaal van G7 als gewenste uitkomst. De gemeenten Delfzijl en Loppersum kozen voor de schaal van DEAL en de gemeente Winsum heeft opiniërend gekozen voor de schaal van BMWE.

Daarmee is een zogenoemde 4 – 3 verhouding ontstaan als het gaat om de schaal van G7 met daarnaast twee andere varianten, die elkaars spiegelbeeld zijn (DEAL respectievelijk BMWE) die door twee respectievelijk één gemeentera(a)d(en) word(en)t omarmd.

Die uitkomsten zijn gisteren in de zeven colleges gedeeld en geduid. Zij zullen een verkenning laten uitvoeren naar de implicaties van de verschillende raadsbesluiten voor het vervolgproces.  Bij die verkenning onder eigen regie zal gebruik worden gemaakt van de inzet van de heer P. van Geel, die al eerder bij de verkenningen als begeleider en ook als voorzitter betrokken was.

Vanzelfsprekend vormen de afwegingen van de raden bij de besluitvorming hierbij een centrale rol. Daarnaast zullen de volgende aandachtspunten mede een rol spelen:
• hecht  belang aan de factor van evenwichtige regionale verhoudingen in Noord-Groningen;
• houd elkaar in het vervolgproces vast;
• voorkom witte vlekken en beoordeel de situatie integraal en in samenhang.

De colleges willen nog deze maand de uitkomst van deze nadere verkenning opnieuw agenderen en vervolgens delen met hun raden, die uiteindelijk beslissen over de bestuurlijke toekomst in het gebied.

 Back to top button