Verhoging gemeentelijke belastingen en forse bezuiniging op jeugdzorg in de laatste begroting van de gemeente Delfzijl

Delfzijl – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen vrijdag de gemeenteraad de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Delfzijl aangeboden. De meerjarenbegroting van de gemeente laat een overschot zien in alle jaren, voor de jaren 2021 en 2022 bedraagt dit iets meer dan € 400.000,-.

Met dit overschot legt Delfzijl een buffer aan voor onzekerheden waar de gemeente mee te maken heeft, zoals op het gebied van de financiering van het sociaal domein. Op dit onderdeel ziet de gemeente de kosten sneller toenemen dan de bijdrage die hiervoor door het Rijk beschikbaar is gesteld.

Binnen het sociaal domein zijn met name de stijgende kosten voor jeugdzorg een aanhoudende bron van zorg. De gemeente Delfzijl heeft daarom noodgedwongen de opdracht op zich genomen om voor de komende vier jaar de gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg met 1,5 miljoen euro te verlagen. Voor het jaar 2020 is hier voor een groot deel invulling aan gegeven, door deze budgetten met ruim € 850.000,- te verlagen. Voor het resterende bedrag worden in de komende periode nieuwe maatregelen gepresenteerd.

Ambities
Wethouder Jan Menninga van Financiën is blij met de sluitende begroting: “Ondanks de stevige financiële agenda van de gemeente Delfzijl en het feit dat de gemeente nog maar één jaar zelfstandig zal bestaan heeft het college ook voor 2020 de ambitie invulling te geven aan belangrijke thema’s. Thema’s die de inwoners van Delfzijl raken en waarover in het voorjaar besluiten zijn genomen door de gemeenteraad. Zo wil het college volop verder met de projecten voor het aardbevingsbestendig maken van de Zandplatenbuurt in Delfzijl en de woningen in Krewerd. Ook wil het college bijdragen aan gezamenlijke planvorming met de gemeenten Appingedam en Loppersum voor het opstellen van een lokale uitwerking van het Nationaal Programma Groningen, waarvoor de nieuwe gemeente Eemsdelta in de komende jaren aanspraak kan maken op extra bijdragen.”

Binnen het sociaal domein zal er komend jaar veel aandacht uitgaan om meer mensen naar werk te begeleiden. Wethouder Jan Menninga licht toe: “Ondanks de economische groei heeft een aanzienlijk aantal inwoners geen baan, terwijl ze dat wel willen. Samen met het Werkplein Fivelingo zet de gemeente hoog in om in 2020 een groot deel van deze inwoners aan een baan te helpen. Verder zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen, plannen zoals het behoud van dorpswinkels in Holwierde en Woldendorp ondersteunen we en zijn we volop bezig met de realisatie van nieuwe kindcentra in onder andere Spijk en Wagenborgen. Ook op het gebied van sport zijn er tal van ontwikkelingen. Zo hopen we in 2020 te beginnen met de renovatie van de atletiekbaan Sportpark Centrum en de realisatie van de nieuwbouw van het clubhuis van Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus.”

Vanaf 2021 verder als één gemeente
Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Delfzijl samen met de gemeenten Appingedam en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. In 2020 zal Delfzijl samen met de andere twee gemeenten ook veel extra werkzaamheden moeten verrichten als gevolg van de aanstaande herindeling. Het samenvoegen van de organisaties, het beleid en de dienstverlening wordt in het komende jaar gerealiseerd.

Beperkte verhoging gemeentelijke belastingen
Het college stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke belastingen in Delfzijl voor 2020 beperkt te laten stijgen. De lokale lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgt mee met de inflatie. Per huishouden stijgen de lasten voor 2020 gemiddeld met ongeveer 19 euro op jaarbasis, dat is 2,4 % meer dan in 2019.

Besluitvorming
De raad besluit op donderdag 7 november 2019 over de begroting 2020.

Back to top button