Uitgebreid onderzoek naar relatie tussen biomassa en uitstoot voor energieproductie RWE-centrale in de Eemshaven

Eemshaven – De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft geadviseerd om de uitstoot van diverse biomassastromen te onderzoeken om een grondig inzicht te verkrijgen in de milieugevolgen van het project. Op verzoek van de provincie Groningen heeft de Commissie geadviseerd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

RWE heeft plannen om de RWE-centrale volledig op biomassa te laten draaien, waarbij jaarlijks 8 tot 10 miljoen ton CO2 moet worden afgevangen. De biomassa zal per schip worden aangevoerd, terwijl de afgevangen CO2 per schip of buisleiding naar een ondergrondse opslaglocatie wordt getransporteerd. Voor dit project zullen opslaglocaties voor biomassa en een CO2-afvanginstallatie op het terrein van de Eemshaven worden gerealiseerd, waarbij de milieugevolgen in een milieueffectrapport worden onderzocht.

RWE overweegt verschillende soorten biomassa te gebruiken voor energieproductie. De Commissie beveelt aan om de milieueffecten van diverse combinaties van biomassa te onderzoeken om zo de relatie tussen uitstoot en inzet van biomassastromen te verduidelijken, gezien de variabiliteit in de samenstelling van biomassa.

Het project kan mogelijk leiden tot meer scheepvaartverkeer, en de gevolgen hiervan voor natuur en veiligheid in het havengebied moeten worden onderzocht. Ook de mogelijke afvoer van afgevangen CO2 per buisleiding dient in kaart te worden gebracht. Een grondig begrip van de omvang van milieueffecten en de verschillen tussen transportvarianten is cruciaal voor de besluitvorming.

Het gebruik van amines in het CO2-afvangproces, een zorgwekkende stof, vereist een motivatie van RWE. Tot slot adviseert de Commissie om de emissies naar lucht, water en bodem nauwkeurig in kaart te brengen, inclusief een schatting van de verwachte CO2-reductie.

Back to top button