Regio wijst ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinning af

Regio – Het ontwerp- instemmingsbesluit over de gaswinning uit het Groningenveld gaat onvoldoende uit van een veilige en verantwoorde gaswinning. Daarvoor ontbreekt de neerwaartse lijn en er zijn er nog teveel onduidelijkheden en onzekerheden die een winningsniveau van 24 miljard kubieke meter voor de komende vijf jaar rechtvaardigen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid, voorkomen van schade, de maatschappelijke – en psychosociale impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie. Dat zijn de hoofdpunten die de provincie, gemeenten, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen aangeven in hun zienswijzen op het op 30 juni verschenen ontwerp-instemmingsbesluit.

Ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinning

De lokale overheden hebben, net zoals iedereen, tot 11 augustus de tijd om hun zienswijzen in te dienen. Ze zijn in gezamenlijkheid opgetrokken en hebben een uitgebreide zienswijze opgesteld. Over het productieniveau van 24 miljard kubieke meter per gasjaar wordt gesteld dat dit weliswaar een stap is naar een lager winningsniveau maar dat de periode van vijf jaar, die voorgesteld wordt te lang is. Daarbij vindt de regio dat de toegezegde neergaande lijn voor gaswinning voor de komende jaren niet wordt zeker gesteld met dit ontwerp- instemmingsbesluit. Zeker gezien de vele onzekerheden, die ook adviesorganen zoals SodM en Mijnraad constateren, wordt aangedrongen op een kortere termijn. De lokale overheden hebben de preventieve versterking van woningen en het tempo waarin die wordt
uitgevoerd steeds gekoppeld aan het zoveel mogelijk beperken van de gasproductie.

Op meerdere punten vindt de regio dat de regie verder moet verschuiven van NAM en CVW naar de Nationaal Coördinator, bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van regelingen zoals een nieuwbouwregeling, koopregeling en regeling achterstallig onderhoud, maar ook in de processen van versterken en schade. Op die manier kan met de lokale overheden beter worden gewerkt aan herstel van vertrouwen. De maatschappelijke impact van de gaswinning is immens groot in Groningen. Uit het RUG onderzoek ‘Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers’ blijkt een duidelijk verband tussen het optreden van schade aan gebouwen, veiligheidsbeleving en gezondheidsklachten. Uit het woningmarkt onderzoek van OTB blijken een grotere vertrekwens en zorgen over de waarde van het
eigen bezit. Inwoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de gaswinning op het cultureel erfgoed en voor de veiligheid van industriële installaties en infrastructuur. Daar wordt in het ontwerpinstemmingsbesluit onvoldoende rekening mee gehouden.

De lokale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen, dienen voor 11 augustus hun zienswijze in. Mede op basis van alle ingediende zienswijzen zal de minister van Economische Zaken voor 1 oktober 2016 een definitief gaswinningsbesluit nemen. De Tweede Kamer spreekt in september met de minister over het te nemen besluit.

Back to top button