Raad Delfzijl, Appingedam en Loppersum unaniem akkoord met de herindelingsplannen

Appingedam / Delfzijl / Loppersum – De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kiezen voor een gezamenlijke toekomst. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op donderdag 29 november 2018 dit besluit genomen door in te stemmen met het ‘Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum’. In dit herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven.

Eerste stap Het opstellen van het herindelingsontwerp is de eerste stap van het wettelijk proces van de gemeentelijke samenvoeging. Burgemeester Gerard Beukema – voorzitter van de Stuurgroep herindeling Appingedam, Delfzijl, Loppersum – legt dit uit: ‘In de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) staat de procedure aangegeven die wij als gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. In zo’n herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum opgenomen. Wij willen per 1 januari 2021 als één nieuwe gemeente samen verder.’

Ook zijn in het herindelingsontwerp de motieven voor de herindeling – ‘het waarom’ – beschreven en onderbouwd. Burgemeester Beukema: ‘Voor Onze Nieuwe Gemeente hebben we het dan over bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid en financiële consequenties. Ook geven we op hoofdlijnen de strategische visie aan van Onze Nieuwe Gemeente.’ Voor de nieuwe gemeente staan de volgende maatschappelijke
uitdagingen centraal:

* Aardbevingen de baas;
* Meer mensen aan de slag;
* Binden van jongeren en voorbereid op minder mensen;
* Toekomstbestendige zorg en ondersteuning;
* Verduurzaming & Energietransitie.

De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op 29 november 2018 het definitieve besluit genomen over het herindelingsontwerp. Nu volgt een periode van ter inzagelegging. Reacties op het herindelingsontwerp kunnen mensen digitaal, schriftelijk en mondeling indienen. Dat kan tot en met woensdag 30 januari 2019.

Burgemeester Beukema:

‘Iedereen kan een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. In een advertentie die de komende week verschijnt in diverse kranten, leggen we alles precies uit.’

Ook op de gemeentelijke websites is het herindelingsontwerp te lezen. In januari vinden in de drie gemeenten inloopbijeenkomsten plaats.

Back to top button