Provinciale Staten: onderzoek naar verkeersproblematiek Farmsumerweg bij verdubbeling N33

Appingedam – Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorkeursalternatief voor verdubbeling van de N33 Midden, dat bestaat uit het opwaarderen van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam tot een ongelijkvloerse autoweg met 2 rijstroken per richting en een regime van 100 km/u.

Tussen Tjuchem en Appingedam wordt een verkort tracé gevolgd, volgens alternatief X1. Het alternatief kent ongelijkvloerse aansluitingen met de Scheemderweg, de N387 en de N362 en een verschoven wegtracé ter hoogte van het buurtschap Korengarst. In Appingedam is nog een laat protest geweest om de weg zo te verleggen dat een aansluiting op de Woldweg behouden bleef. Die is niet gehonotreerd. De verkeersdruk op de Farmsumerweg neemt daardoor behoorlijk toe. Daar wordt een plan van aanpak voor gemaakt, evenals voor het behouden van een gedeeltelijke zuidelijke aansluiting.

Het voorkeursalternatief wordt op basis van de Tracéwet uitgewerkt in een (Ontwerp) Tracébesluit. Er is een reserveringsbesluit genomen van € 91,6 mln voor de N33-midden.

De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, VVD, ChristenUnie, Groninger Belang, GroenLinks stemden voor de voordracht. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de fractie Kaateestemden tegen de voordracht.

Tijdens het debat werd gesproken over de verkeersproblematiek rond de Farmsumerweg; een bodemonderzoek; wie er moet opdraaien voor financiële tegenvallers bij de realisatie van de N33-midden en een zuidelijke aansluiting bij Appingedam.

In de aangenomen motie van PvdA, Partij voor het Noorden, Fractie Kaatee, CDA roepen de Staten het college op om samen met de gemeente Appingedam, voor de uitvoering van de verdubbeling N33, te komen met een plan om de verkeersproblematiek inclusief de financiën rond de Farmsumerweg aan te pakken. De fractie van D66 stemde tegen de motie.

Back to top button