Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

Delfzijl / Appingedam / Loppersum – De colleges van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hebben ingestemd met een concept plan van aanpak (PvA) voor de herindeling van de DAL-gemeenten. Tevens hebben zij besloten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van voorbereidingen van de herindeling over te dragen aan de ‘Stuurgroep Herindeling DAL-gemeenten’. De Stuurgroep bestaat uit een burgemeester en wethouder per gemeente, de gemeentesecretarissen, een procesbegeleider en een projectsecretaris.

Duidelijk traject tot herindelingsdatum uitgelijnd
Het PvA is een belangrijk, richtinggevend document met een dynamisch karakter. Hierin is bepaald welke stappen worden genomen, wie daarbij betrokken zijn en hoeveel tijd er is voor de verschillende activiteiten. Het document is een belangrijk middel om het fusieproces te kunnen sturen en de voortgang te bewaken. De nieuwe gemeente dient op 1 januari 2021 een feit te zijn.

Vervolgstappen
In juni 2018 vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de DAL-raden over het PvA. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld om hun op- en aanmerkingen kenbaar te maken. In september 2018 stellen de gemeenteraden het PvA definitief vast.

Back to top button