Pilot dijkverbetering met Keileem

Eemshaven – Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding ‘Verruiming vaarweg Eemshaven- Noordzee’. Hierbij komt keileem beschikbaar dat mogelijk kan worden gebruikt bij de aanleg van de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.
De pilot keileem is tot stand gekomen door middel van de expertsessies keileem waarin de initiatiefnemers en het bedrijfsleven samenwerken om tot de meest optimale invulling van de pilot te komen en hiermee te bepalen of het vrijgekomen materiaal uit de vaargeul kan worden toegepast voor de dijkversterking. Het bedrijfsleven bestaat zowel uit specialisten van de adviesbureaus als uit specialisten van de aannemers.

Om de bruikbaarheid van het keileem vast te stellen is de Task Force Deltatechnologie (TFDT) in opdracht van waterschap Noorderzijlvest (NZV) en in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) gevraagd een pilot uit te voeren. Antea Group is gemandateerd opdrachtgever namens de TFDT voor de pilot.

De vaargeul in de Waddenzee ten noorden van de Eemshaven wordt in 2016 en 2017 uitgebaggerd ten behoeve van het vaarverkeer van en naar de Eemshaven. Daarvan bestaat circa 600.000 m3 uit keileem waarvoor Rijkswaterstaat bestemmingsmogelijkheden zoekt. Mogelijk kan het keileem voor de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl gebruikt worden. De 600.000 m3 keileem kan mogelijk een substantieel aandeel in het totale volume van de 2 miljoen m3 aan te voeren materiaal betekenen.

Voor deze pilot is een hoeveelheid van circa 3.000 m3 keileem gewonnen.
Het doel van de pilot is antwoord te geven op de bovenstaande onderzoeksvraag en de informatie daaruit te delen voor de markt. Hierbij zijn de volgende specifieke doelen geformuleerd:

Welke eigenschappen heeft het materiaal?
◦Welke eigenschappen heeft het materiaal in het veld voor ontgraven;
◦Welke eigenschappen heeft het materiaal na ontgraven;
◦Welke eigenschappen heeft het materiaal na verwerking in de ophoging;
◦Hoe is de verwekingsgevoeligheid

Wat is de optimale verwerkingswijze?
Welke knelpunten zijn er te verwachten (logistiek, aardbevingsbestendigheid)?

Er zijn verschillende bedrijven en instanties betrokken bij de pilot keileem. Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest zijn samen initiatiefnemers. Het Waterschap Noorderzijlvest is opdrachtgever voor het uitvoeren van de pilot. De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) heeft opdracht gekregen de pilot uit te voeren De TFDT is onafhankelijk en heeft de beschikking over alle expertise uit de gouden driehoek.Back to top button