Oud-burgemeester van Appingedam Rika Pot voorzitter adviescommissie stikstofvermindering Natura 2000-gebied

Groningen – Het college adviseren over het verminderen van de stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. Dat is de opdracht van de adviescommissie die de provincie vandaag heeft ingesteld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, waaronder de landbouw. Onder leiding van Rika Pot als onafhankelijk voorzitter gaat de commissie samen met betrokkenen in de omgeving van Lieftinghsbroek op zoek naar een integrale, gedragen aanpak. Deze zogenaamde gebiedsgerichte aanpak is een van de pijlers van de Groninger Aanpak Stikstof (GRAS).

De commissie gaat aan het werk met de vraag welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. Het streven is uiteindelijk binnen afzienbare termijn een gunstige staat te bereiken voor alle stikstofgevoelige plantsoorten, zodat deze voor het gebied behouden blijven. Wanneer dit gelukt is, kan vergunningverlening weer verder op gang worden gebracht.

Opdracht
De opdracht voor de adviescommissie bestaat uit drie fasen: gebiedsanalyse, verkenning van mogelijke maatregelen, afweging en advies. De planning is dat het advies in het voorjaar van 2022 aan het college aangeboden wordt.

Groninger aanpak
Naast de gebiedsgerichte aanpak voor Lieftinghsbroek richt de GRAS zich op innovaties binnen de sectoren, zoals de landbouw en industrie, en de vergunningverlening. De aanpak kan alleen gerealiseerd worden met voldoende maatschappelijk draagvlak, in samenwerking met de betrokken sectoren.

Landelijke aanpak
In Nederland wordt veel stikstof uitgestoten, dat vervolgens neerslaat, ook in natuurgebieden. Te veel stikstof is schadelijk voor de natuur. De uitspraak van de Raad van State van mei 2019 maakt duidelijk dat hier wat aan gedaan moet worden. Daarom werken Rijk en provincies gezamenlijk aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Back to top button