Ontwerp Omgevingsvisie vanaf 1 februari ter inzage

Groningen – De Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020 ligt van 1 februari tot en met 13 maart ter inzage. Vandaag stelden Gedeputeerde Staten de Ontwerp Omgevingsvisie vast.   Naast de visie liggen ook de Ontwerp Omgevingsverordening 2016 en een aanvulling op het planMER ter inzage. Iedereen die dat wil kan daarop een zienswijze indienen. Naar verwachting worden de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór deze zomer door Provinciale Staten vastgesteld.

De Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening lagen vorig jaar al ter inzage onder het vorige college. Op basis van het collegeakkoord van het huidige college en de zienswijzen op de ontwerpen die eerder dit jaar ter inzage werden gelegd, besloot het college om de Ontwerp Omgevingsvisie te herzien. De Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020 die nu ter inzage komt te liggen biedt meer ruimte voor gemeenten en waterschappen, voor duurzame energie en voor ondernemerschap en dynamiek in het buitengebied. Ook is er in de omgevingsvisie aandacht voor de monumentale waarde van ons cultureel erfgoed in relatie tot de omgeving. Dit is vooral van belang waar het gaat om de problemen in het gaswinningsgebied. Op een aantal onderwerpen, zoals intensieve veehouderij, is het beleid gewijzigd.

Wat is de Omgevingsvisie?
In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De visie is de ruimtelijke basis voor het beleid voor milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water, beleidsterreinen waarvoor de provincie aanvullende beleidsplannen heeft of maakt. Voor de ruimtelijke ordening is de omgevingsvisie hét beleidskader.

Wat is de Omgevingsverordening?
In de Omgevingsverordening zijn de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie vertaald naar (instructie)regels voor gemeenten en waterschappen.

PlanMER aanvuling
Het op 10 maart 2015 vastgestelde planMER is op 3 onderdelen aangevuld. Het gaat om de wijzigingen die milieumaatregelen met zich meebrengen, uitwerking stikstofdepositie vanuit de landbouw en specifieke aandacht voor het aardbevingsgebied.Back to top button