Nieuwe subsidieregeling voor boeren met aardbevingsschade aan mestkelders, huizen of schuren

Groningen – Vanaf 1 december 2023 kunnen agrariërs in het aardbevingsgebied een subsidieaanvraag indienen voor de Maatwerkregeling van het Agroprogramma. Het college van de provincie Groningen heeft vandaag ingestemd met de regeling, die door overheden en de agrarische sector is opgezet. De Maatwerkregeling is bedoeld voor agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning en investeringen moeten doen om hun verdere bedrijfsvoering weer op gang te brengen.

Vooruitlopend op de Maatwerkregeling hebben twaalf agrarische bedrijven, die niet konden wachten op openstelling van de Maatwerkregeling, subsidie ontvangen. Deze subsidies zijn onder meer gebruikt voor sloop en nieuwbouw van een woning, nieuwbouw van een schuur, uitbreiding van een stal, het plaatsen van zonnepanelen, realisering van een loods met koel- en ventilatiesystemen en het opzetten van een tweede bedrijfstak.

Gedeputeerde Susan Top: “De eerste ervaringen in de pilot voor de maatwerkregeling zijn goed. Belangrijk hierbij zijn de consulenten van het Agroprogramma die de agrariërs adviseren en begeleiden. De maatwerkregeling is het laatste stukje dat de puzzel compleet maakt om tot een oplossing te komen. Op deze manier voorzien we in de behoefte van agrariërs om toekomstbestendig verder te kunnen met hun bedrijf.” 

Maatwerk
Veel agrariërs in het aardbevingsgebied hebben te maken met een ingewikkelde en langdurige schadeafhandeling en/of versterkingsoperatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verdere ontwikkeling van hun bedrijfsvoering langere tijd heeft stilgestaan. Met subsidie uit de Maatwerkregeling (Regeling maatwerk investeringen Agroprogramma 2023) kunnen zij deze ontwikkeling weer in gang zetten doordat de subsidie afgestemd wordt op de specifieke situatie van de aanvrager. Daarbij wordt gekeken of er schade is aan mest-, melk- of koelkelders, of het om een karakteristiek pand gaat, of funderingsproblematiek speelt en of geïnvesteerd wordt in asbestverwijdering of verduurzaming.

Eerste openstelling
Voor de eerste openstelling van de Maatwerkregeling is 14 miljoen euro beschikbaar. Met de kabinetsreactie op de parlementaire enquête aardgaswinning heeft het Rijk nog eens 221 miljoen euro voor het Agroprogramma toegezegd. 

Agroprogramma
Het Agroprogramma is een gezamenlijk programma van de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten (Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt), het Rijk (ministeries van LNV en EZK) en de provincie Groningen

Back to top button