Nieuwe Omgevingsvisie voor provincie Groningen

Provincie GroningenWaar mogen grootschalige zonneparken komen? Waar is ruimte voor woningbouw en bedrijventerreinen? Hoe kunnen we de dijken langs de Groninger kust beter benutten? Welke keuzes maakt de provincie over bereikbaarheid van het platteland? De Ontwerp-Omgevingsvisie die het college van GS vandaag presenteerde, beschrijft het voorgenomen beleid over deze en andere zaken die gaan over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving. De onderwerpen ruimte, water, mobliteit en milieu staan centraal. De nieuwe Omgevingsvisie wordt de opvolger van het huidige Provinciaal Omgevingsplan (POP) dat loopt tot 2015. Dit POP vormt de basis voor de nieuwe Omgevingsvisie. Na de komende inspraakperiode van 16 maart tot en met 28 april 2015 stellen de leden van Provinciale Staten rond de zomer de nieuwe Omgevingsvisie vast.

Inwoners, maatschappelijk organisaties en medeoverheden konden meepraten over de nieuwe Omgevingsvisie. Gedeputeerde William Moorlag: “ Tijdens deze bijeenkomsten zijn waardevolle nieuwe ideeën aangedragen. Bijvoorbeeld over duurzame energie en het gebruik van de dijken langs de kust. Deze hebben wij gebruikt voor de nieuwe Omgevingsvisie”.

Zonneparken
Tenminste 300 Megawatt (MW) zonne-energie opwekken in 2020. Dat is een van de nieuwe doelstellingen in de Ontwerp-Omgevingsvisie. Gedeputeerde William Moorlag:
“ Wij stimuleren het opwekken van zonne-energie in zonneparken. De zon is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie. Zonneparken zien wij bij voorkeur in de bebouwde kom. Kiezen voor slimme oplossingen, bijvoorbeeld op onbenutte bedrijventerreinen en woningbouwlocaties.” Onder voorwaarden worden zonneparken in het buitengebied toegestaan, bijvoorbeeld op voormalige stortplaatsen. William Moorlag: “wij maken deze keuze omdat het opwekken van zonne-energie niet moet gaan concurreren met agrarische doeleinden (zoals voedselproductie), natuurontwikkeling of recreatie”.

Mogelijkheden Groninger kust
Langs onze kust moeten de Lauwersmeerdijk, de dijk Eemshaven- Delfzijl-Punt van Reide en de Dollarddijk worden verbeterd. Dat is een taak voor de waterschappen in de provincie. In de Ontwerp-Omgevingsvisie staan verschillende mogelijkheden om de versterking van de dijken te combineren met ontwikkeling van natuur, landbouw en recreatie. Bijvoorbeeld de dijk Eemshaven-Delfzijl-Punt van Reide leent zich voor de combinatie van waterveiligheid, natuur, innovatieve landbouw en recreatie.

Minder en eenvoudigere regels
Bij de Ontwerp-Omgevingsvisie is ook een herziene omgevingsverordening opgesteld. Hierin zijn regels en voorschriften opgenomen voor gemeenten en waterschappen om de visie uit te voeren. In de herziene Omgevingsverordening is de regelgeving minder gedetailleerd en eenvoudiger gemaakt. Gemeenten en waterschappen krijgen meer bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het terrein van ruimtelijke ordening. Zo is het aantal regels in het Kanalen- en Wegenregelment verminderd en voor bepaalde ontgrondingen is geen ontgrondingenvergunning meer nodig.

 Back to top button