Nieuw onderzoek: 170.000 panden aardbevingsgebied hebben versteviging nodig

GroningenUit een nieuw onderzoek naar de gevolgen van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR, dit zijn concept-bouwnormen voor een gebied dat met aardbevingen te maken heeft) voor aardbevingsbestendig bouwen, in opdracht van de provincie Groningen, geeft een scherper beeld van de aard en omvang van de versterkingsopgave van bestaande woningen. In het onderzoek wordt becijferd dat 170.000 bestaande woningen en gebouwen zoals scholen moeten worden versterkt op basis van de ontwerp-NPR. De NPR-stuurgroep die eerder in opdracht van de minister van Economische Zaken een impactstudie deed, kwam op zo’n 90.000 te versterken woningen, maar in dat onderzoek waren woningen louter gedefinieerd als grondgebonden woningen. Hoogbouw (flats en appartementen) was niet meegenomen. Resultaten van dit onderzoek zijn op te vatten als aanvulling op de eerder gepresenteerde NPR impactstudie en zijn daarmee in lijn.

In januari is in opdracht van minister Kamp de conceptversie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen vastgesteld. Gedeputeerde William Moorlag: “De provincie vond het belangrijk om meer zicht en gevoel te krijgen op de versterkingsopgave. Daarom is dit nader onderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit rapport brengt de versterkingsopgave voor de regio beter in kaart.” De provincie liet een aantal woningtypen die kenmerkend zijn voor de regio onderzoeken; twee vrijstaande woningen, een 2 onder 1 kap woning, een rijtjeswoning en een appartementengebouw. Voor al deze gebouwen blijkt uit dit onderzoek dat de sterkte en constructie niet voldoen aan de ontwerp-NPR voor bestaande woningen. Dat komt overeen met de verwachting, omdat bij de bouw destijds nooit rekening is gehouden met aardbevingsbestendigheid. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen waar welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarbij is bovendien nodig dat er snel meer duidelijkheid ontstaat over risiconormering en-beleid.

Uitvoering duurt 27 jaar
Als alle gebouwen in het huidige tempo worden verstevigd is er 27 jaar nodig voor de uitvoering hier van.

Regio dringt aan op risiconormering en -beleid.
De provincie en gemeenten hebben er al eerder, direct na publicatie van de ontwerp-NPR, bij de minister op aangedrongen snel te komen met een risicoanalyse en – normering. Dit is nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen waar nodig zijn. Zo ontbreekt het nu nog aan richtlijnen en normen om te bepalen in welke gevallen woningen direct maatregelen moeten worden genomen. De provincie en gemeenten hebben in een brief aan minister Kamp nu nogmaals aangedrongen om snel te komen tot risiconormering en –beleid. De verwachting is dat later dit jaar aanvullende informatie beschikbaar komt die kan worden gebruikt bij het bepalen van de maatregelen die nodig zijn. Zo loopt er nog een consultatieronde voordat de ontwerp- NPR, al dan niet bijgesteld, wordt omgezet in een definitieve norm voor aardbevingsbestendig bouwen en de versterking van bestaande woningen. Ook is een nieuwe kaart voor seismische contouren in voorbereiding. Deze informatie zal worden betrokken in de definitieve versie van de NPR die de verdere basis vormt voor het programma van de te vormen Overheidsdienst Groningen waarmee woningen in Groningen preventief versterkt moeten worden.

 Back to top button