Nadelig saldo van €2,3 miljoen uit voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Eemsdelta – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta presenteert op woensdag 30 juni 2021 aan de raad de jaarrekeningen 2020 van de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Per 1 januari 2021 zijn deze drie gemeentes heringedeeld tot de gemeente Eemsdelta. De jaarrekeningen 2020 van de voormalige gemeenten sluiten na bestemming met een totaal nadelig saldo van €2,3 miljoen. ‘Na bestemming’ houdt in dat voor een aantal onderdelen waarvoor de uitvoering nog niet geheel is gedaan, nog restantbudgetten beschikbaar dienen te blijven voor uitvoering in 2021 en verdere jaren.

Nadelig saldo door aantal oorzaken
Wethouder Jan Menninga: “Het gezamenlijk nadelig saldo kent een aantal oorzaken. Er was in 2020 wederom sprake van een tekort op de jeugdzorg. Hiernaast is er een aanvullende voorziening gevormd voor de claim van de NAM over de belastingjaren 2016-2020 ten aanzien van de WOZ-waardebepaling van de gaswinningslocaties. Tevens is bij de jaarlijkse herziening van de bouwgrond-exploitaties geconstateerd dat er een aanvullende voorziening diende te worden gevormd ten laste van 2020. Een voordelig effect was er ten aanzien van de doorbelaste kosten vanuit het Werkplein Fivelingo, die voor de vorige gemeenten onder andere de uitkeringen verstrekt en waar ook het voormalige werkvoorzieningsschap is ondergebracht. Hiernaast blijft de restant vergoeding voor aardbeving gerelateerde organisatiekosten beschikbaar voor de komende jaren.” De accountant heeft de jaarrekeningen gecontroleerd.

Jaarverslag en jaarrekening
De jaarstukken bestaan per gemeente uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarverslagen 2020 wordt verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en beheer. Deze verantwoording vindt per programma plaats.

Besluitvorming op 1 juli
De jaarrekeningen 2020 van de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zullen inclusief accountantsverslag worden behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2021. In dezelfde raadsvergadering zullen ook de jaarrekeningen van de voormalige gemeenschappelijke regelingen SANOG, Werkplein Fivelingo en Werkorganisatie DEAL worden besproken.

Back to top button