Motie gemeenteraad Loppersum naar aanleiding van aardbeving Zeerijp

Loppersum – Na het kennismakingsgesprek met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de gemeenteraad van Loppersum op 29 december aan de minister een brief gezonden waarin de zorgen zijn geuit over de huidige aanpak van de gaswinningsproblemen in de gemeente en randvoorwaarden zijn aangegeven om tot betere oplossingen en herstel van vertrouwen te komen.

Naar aanleiding van de beving van 8 januari in Zeerijp en de bevestiging van urgentie die uit deze beving blijkt, zet de raad de brief kracht bij in de vorm van onderstaande motie.

Motie
De gemeenteraad van Loppersum, op 15 januari bijeen in een extra vergadering naar
aanleiding van de recente aardbeving in Zeerijp, stelt unaniem vast dat: De aardbeving op 8 januari in Zeerijp een forse deuk geeft in het vertrouwen van de inwoners dat met de huidige aanpak het probleem van de aardbevingen onder controle kan worden gebracht; De forse vermindering van de gasproductie tot het huidige niveau zware bevingen met grote maatschappelijke gevolgen niet voorkomt; De voorstellen van de NAM naar aanleiding van de beving te Zeerijp naar het oordeel van de SodM onvoldoende blijk geven van het reële veiligheidsrisico, onvoldoende concreet zijn en daarmee niet toereikend om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen; De versterkingsopgave van de Nationaal Coördinator in samenwerking met de gemeenten om inwoners een veilig huis te bieden door de hindermacht van rijksoverheid en NAM volstrekt onvoldoende is gevorderd; De totstandkoming van een nieuw schadeprotocol tot dit moment wordt verhinderd doordat
de rijksoverheid en de NAM op onvoldoende wijze invulling wensen te geven aan hun morele
en juridische verantwoordelijkheid;

Verlangt van de minister met betrekking tot gaswinning: Dat zo spoedig mogelijk een traject wordt ingezet om tot volledige afbouw van de winning uit het Groningenveld te komen; Dat om te beginnen de nader te bepalen adviezen van de SodM, uitsluitend gebaseerd op veiligheid, onverkort worden overgenomen; Dat maatregelen worden genomen om inwoners het vertrouwen te geven dat ook na beperking en beëindiging van de exploitatie van het Groningenveld tot in lengte van jaren middelen beschikbaar blijven om schade en andere nadelen voor inwoners en voor het gebied te compenseren;

Verlangt van de minister met betrekking tot schade: Dat hij voor 1 februari een knoop doorhakt over een schadeprotocol, gebaseerd op het maximaal ontzorgen van inwoners met schade, o.a. door de instelling van een, mede door de rijksoverheid te financieren fonds, een beter evenwicht tussen uitkeringen en proceskosten, een ruimhartige interpretatie van schade op basis van schuldbesef en met inachtneming van het principe van omkering van bewijslast;

Verlangt van de minister met betrekking tot versterken: Dat de versterkingsopgave gebaseerd blijft op het uitgangspunt dat de inwoners in het gaswinningsgebied even veilig wonen als daarbuiten; Dat niet langer tijd wordt verspild aan discussies over nieuwe of andere structuren of governance afspraken, maar dat het mandaat van de Nationaal Coördinator inhoudelijk en financieel per omgaande zodanig wordt verruimd dat de versterkingsopgave kan worden versneld, aan bewoners met meer zekerheid en met minder voorbehouden perspectief kan worden geboden en vanaf nu de ambities op het terrein van duurzaamheid (waaronder het principe van gasloos) en toekomstbestendigheid integraal onderdeel uitmaken van de aanpak; Dat daartoe door de minister aan de Nationaal Coördinator een toereikend budget beschikbaar wordt gesteld, de minister de verantwoordelijkheid neemt voor de afspraken met de NAM en/of haar aandeelhouders over hun aandeel en niet meer op objectniveau tussen de Nationaal Coördinator en de NAM hoeft te worden onderhandeld;

Verlangt overigens van de minister: Medewerking aan en financiering van een breed programma ter stimulering van het sociaal economisch functioneren van de regio om tegenwicht te bieden aan de negatieve gevolgen van de gaswinning, zonder budgettaire koppeling aan de omvang van de gasbaten; Dat aan gemeenten extra middelen beschikbaar worden gesteld voor maatschappelijke begeleiding van bewoners die gebukt gaan onder de voortdurende veiligheidsrisico’s en/of ondersteuning nodig hebben bij schadeherstel of versterking. Verlangt van de Tweede Kamer der Staten Generaal: Dat deze de uitvoering van deze motie van de gemeenteraad van Loppersum in de richting van de minister van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt en hem op de uitvoering controleert.

Vraagt van het college van Burgemeester en Wethouders van Loppersum: Dat de raad blijvend geïnformeerd wordt over de vorderingen in de uitvoering van deze motie via de maandelijkse rapportages van de burgemeester tijdens de raadsvergadering. Beraadt zich: Op verdere bestuurlijke en juridische stappen om de belangen van de inwoners zeker te stellen indien onverhoopt door de verantwoordelijke partijen aan de motie onvoldoende gevolg wordt gegeven.

Back to top button