Meer geld voor asielinstroom

Den Haag – Het kabinet houdt voor 2015 en 2016 rekening met een hogere instroom van asielzoekers van 58.000. Voor de opvang in het COA stelt het kabinet dit jaar 350 miljoen euro extra beschikbaar. Het begrotingstekort (EMU-saldo) komt in 2015 naar verwachting uit op -2,3% van het bruto binnenlands product (bbp). De beursgang van ABN AMRO heeft een verlagend effect op de overheidsschuld. Dit blijkt uit de Najaarsnota 2015 waarin de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar wordt weergegeven.

Extra geld asielinstroom
Om gemeenten te faciliteren bij de opvang van de hogere instroom van vluchtelingen, maakt het kabinet in 2015, 2016 en 2017 extra geld vrij. In 2016 is er naar verwachting 400 miljoen euro extra nodig voor opvang. Deze kosten worden gefinancierd uit de vrije ruimte binnen het ODA-budget door de hogere economische groei en onderuitputting in 2015.  Minister Dijsselbloem: ‘Door de hoge instroom moesten we meer geld vrijmaken voor opvang. Gelukkig kunnen we dit inpassen. Belangrijk is dat we ook goede afspraken met de gemeenten kunnen maken over de verdere aanpak’.

EU-afdracht
De EU-afdracht voor Nederland is in 2015 bijna 0,9 miljard euro hoger uitgekomen dan eerder werd verondersteld. Dit komt mede door de opwaartse bijstelling van de btw- en bni-grondslagen over eerdere jaren – de zogenoemde nacalculatie. Andere oorzaken zijn het verschuiven van terugbetaling van de nacalculatie van vorig jaar en andere terugbetalingen van de Europese Commissie naar 2016. Dat verschuiven leidt tot een tegenvaller in 2015; in 2016 ontvangt Nederland een bedrag van 443 miljoen euro terug.

Begrotingstekort en overheidsschuld
Het geraamde begrotingstekort van 2,3% bbp is 0,1% bbp groter dan werd verwacht in de Miljoenennota 2016. Dit komt voornamelijk doordat de geraamde aardgasbaten voor 2015 naar beneden zijn bijgesteld in verband met lager dan geraamde prijzen.

De ontvangsten van 3,337 miljard euro uit het verkopen van de eerste tranche aandelen ABN AMRO zorgen voor een lagere overheidsschuld (EMU-schuld). De overheidsschuld bedraagt eind 2015 naar verwachting 66,8% bbp en komt hiermee 0,4 procentpunt lager uit dan waar in de Miljoenennota 2016 rekening mee is gehouden. De opbrengst van de verkoop wordt niet meegerekend in de saldo-berekening.Back to top button