Lichte stijging waterschapsbelasting Noorderzijlvest van gemiddeld 2,5% per jaar

Delfzijl – Het waterschap Noorderzijlvest voert de komende jaren grote investeringsprojecten uit om de waterveiligheid voor de inwoners te waarborgen. Hierdoor verwacht het waterschap in 2016 en in de jaren daarna een verhoging van de waterschapsbelasting van gemiddeld 2,5% per jaar.

De plannen voor het verbeteren van de waterveiligheid, het beheer van het watersysteem en het zuiveren van het rioolwater staan in de ‘Perspectiefnota 2016-2019’. Dit meerjarenplan staat ter vaststelling op de vergaderagenda van het algemeen bestuur op 1 juli 2015.

Grote werken in de komende jaren
De komende vier jaar staat het waterschap Noorderzijlvest voor grote investeringen. Voor de veiligheid van de inwoners wordt de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl versterkt. Ook de dijken langs het Eemskanaal, het Noord-Willemskanaal en het Reitdiep worden grondig aangepakt. De dijken worden, op kosten van het ministerie van EZ, ook meteen aardbevingsbestendig gemaakt. Noorderzijlvest werkt daarnaast aan de realisatie van waterbergingsgebieden in het Westerkwartier en het vergroten van de capaciteit van gemalen (onder andere Schaphalsterzijl).

Het waterschap werkt ook aan gezond en schoon oppervlaktewater. Hiervoor voeren we de maatregelen van de ‘Kaderrichtlijn Water’ uit. In samenwerking met de landbouwsector worden hiervoor de emissies uit de landbouw teruggedrongen. De komende jaren optimaliseren we de verwerking van slib, afkomstig uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde.

Beperkte stijging waterschapslasten
Noorderzijlvest houdt bij het werk zorgvuldig rekening met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We beperken de lastenstijging voor de inwoners door samenwerking met andere partijen aan te gaan. We zoeken daarbij naar koppelkansen en financiële bijdragen van anderen bij het realiseren van de gestelde doelen. Noorderzijlvest streeft naar een gelijkmatige lastenverdeling over de jaren. De uitvoering van de projecten vindt daarom over een langere periode plaats. Waterveiligheid staat voorop, daarom krijgen dijkverbeteringsprojecten prioriteit.

Het meerjarenperspectief laat voor de komende jaren voor de inwoners een tariefstijging zien van gemiddeld 2,5% per jaar. Voor de eigenaren van landbouwgrond ligt dit, met 3% à 5% per jaar, hoger. De tarieven voor de zuivering van rioolwater kunnen de komende jaren naar verwachting op hetzelfde niveau als dat van 2015 blijven.Back to top button