Kadernota 2016: Appingedam moet de komende jaren verder bezuinigen

Appingedam – De gemeente Appingedam wil op koers blijven en houdt daarom haar ambitie vast. Het college blijft werken aan een leefbare en sociale stad met een krachtig centrum waar veel (culturele) evenementen plaatsvinden. Om op koers te blijven is een aantal zaken nodig.  Zo is een sterke verbinding met de inwoners belangrijk. De burgertop was succesvol en inmiddels gaan groepjes inwoners met ideeën van die top aan de slag. Ook de faciliteiten voor de vrijwilligers in de stad worden voort gezet.  De gemeente staat voor grote uitdagingen op het terrein van het sociaal domein, de projecten voor onder andere woningbouw, het afronden van de centrumontwikkeling en de versterkingsopgave van gebouwen in onze stad tengevolge van de gaswinning.

Sluitende begroting
Door de gevolgen van Rijksbeleid was de meerjarenbegroting 2016-2019 voor de jaren 2017-2019 niet sluitend. Het begrotingsjaar 2019 sloot met een tekort van € 331.000. Het college wil blijven uitgaan van eigen kracht tot het moment van herindeling, dus ook bij het op orde houden van de financiële huishouding en het op sterkte houden en brengen van de daarbij behorende personele capaciteit. Een sluitende begroting is voor het college dan ook het uitgangspunt. Daarom wordt er aan de gemeenteraad een nieuw pakket aan bezuinigingsvoorstellen voorgelegd, waardoor het tekort wordt weggewerkt.

Sociaal domein
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal extra taken in het sociaal domein. De gemeente wil haar inwoners zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen in de eigen omgeving. Om dat mogelijk te maken wordt voor 2017 ingezet op het versterken van de sociale samenhang tussen inwoners. En ook door mantelzorgondersteuning, het ontmoetingshuis (dit biedt dementerenden en hun mantelzorgers een veilige structuur), niet-geïndiceerde dagopvang voor ouderen voor inwoners die zelfstandig wonen maar ondersteuning nodig hebben om niet te vereenzamen. Het project KANS 050 dat jongeren tussen 14 en 23 jaar ondersteuning biedt door een vrijwillige mentor en het preventieprogramma jeugd past ook in deze aanpak. In dat kader is ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van Damster zorgbalie die inmiddels is geopend in het Gezondheidscentrum zodat inwoners met zorgvragen op één plaats terecht kunnen.

Projecten

Het Cleveringaterrein zal worden afgerond en ook het parkeerterrein achter het Wapen van Leiden zal worden aangepakt om de nieuwe functie van het Wereldrestaurant te ondersteunen en in het belang van ondermeer een goede en efficiënte parkeergelegenheid voor het oude stadscentrum. Daarnaast vindt onderzoek plaats in samenwerking met de sportverenigingen naar een duurzamere sportvoorziening voor de voetbalverenigingen. In 2017 staat de vervanging van de walbeschoeiing aan de Solwerderstraat Oost gepland.

Door de gevolgen van de gaswinning zullen in Appingedam de komende jaren huur- en koopwoningen in een aantal straten in Opwierde-Zuid en elders in Appingedam worden versterkt. Ook zullen de twee integrale kindcentra in Appingedam aardbevingsbestendig worden gemaakt. En in onderzoek is of de schoolgebouwen van het voortgezet en beroepsonderwijs daarbij ook duurzaam voor de toekomst gemaakt kunnen worden.

Hiernaast heeft de gemeente met De Tip en De Eendracht twee gebiedsontwikkelingen in exploitatie waar nog grootschalige woningbouw gerealiseerd kan worden wanneer er mogelijkheden zijn. Het gebied van De Tip zal hierbij als eerste in ontwikkeling worden gebracht.

Gelet op de beperkte financiële middelen van de gemeente zal ook de komende jaren scherp aan de wind moeten zeilen om deze plannen te kunnen realiseren.

Back to top button