Kabinet komt tegemoet aan wens Tweede Kamer geen strafblad meer bij coronaboete

Den Haag – Sinds de invoering in maart dit jaar van de corona-maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is streng handhavingsbeleid gehanteerd in Nederland. Het kabinet achtte dit nodig om de kans op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden.

Het niet naleven van een corona-maatregel is strafbaar gesteld waarbij de boete voor overtreding van de veilige afstandsnorm voor meerderjarigen op 390 euro is vastgesteld, en voor minderjarigen op 95 euro. Op basis van bestaande regelgeving levert een boete van 100 euro of meer een registratie in de justitiële documentatie op.

In de maatschappij en in de Tweede Kamer is de afgelopen maanden veelvuldig gedebatteerd over de proportionaliteit van het handhavingsbeleid; de gevolgen voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), de aantekening in de justitiële documentatie en de hoogte van het boetebedrag. Het kabinet heeft continue gezocht naar een balans tussen het stevig handhaven van de coronamaatregelen en de gevolgen van het verkrijgen van een boete.

Verklaring Omtrent het Gedrag 
Op verzoek van de Tweede Kamer is in juni al een aanpassing ingevoerd op dit beleid; één enkele coronaboete wordt niet meegewogen bij de beoordeling van de VOG. Dit ook naar aanleiding van eerder geuite zorgen van de Tweede Kamer over de gevolgen van de registratie in de justitiële documentatie en het gevolg dat dit kan hebben voor mensen in de aanvraag van een VOG en de kansen op de arbeidsmarkt.

Justitiële documentatie 
In september heeft een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet gevraagd de regelgeving dusdanig aan te passen dat boetes voor overtredingen van de anderhalve meter maatregel en het verbod op groepsvorming niet langer in de justitiële documentatie op worden genomen. Het kabinet heeft vandaag besloten deze wijziging, met terugwerkende kracht, in te voeren.

Hoogte boetebedrag
Tijdens de debatten is ook veelvuldig gesproken over de hoogte van het boetebedrag. Gelet op de huidige toename van het aantal besmettingen ziet het kabinet nog altijd noodzaak om stevig te blijven handhaven. De hoogte van de boete is daar een belangrijk element van, daarom wil het kabinet de discussie met de Kamer voeren of een verlaging van het boetebedrag noodzakelijk is.

Back to top button