Inwoners aardbevingsgebied zien naast misère ook nieuwe kansen voor het versterken van de leefbaarheid

Slochteren – Inwoners van het aardbevingsgebied waarderen de leefbaarheid heel behoorlijk, al is de tevredenheid de afgelopen jaren wel gedaald als gevolg van aardbevingen en bevolkingskrimp. Bijna een kwart van de inwoners uit dit gebied, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan, vooral als gevolg van het sluiten van voorzieningen, leegstand en onverkoopbaarheid van woningen en panden. Toch laten Groningers zich niet uit het veld slaan; het merendeel van de inwoners in het aardbevingsgebied voelt zich er thuis, ervaren het wonen in Groningen als prettig en zijn bereid mee te denken over kansen voor het versterken van de leefbaarheid. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken van het Sociaal Planbureau Groningen.

In april 2016 zijn bijna 2.000 inwoners van de provincie Groningen bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. Deze vragenlijst is uitgezet onder het Groninger Panel. Van alle 2.000 bevraagde panelleden wonen ruim drie op de tien in het aardbevingsgebied. De panelleden in dit gebied maken zich vooral zorgen over de woningen, het toekomstig woongenot en de leefbaarheid in de regio. Dit zien we ook terug in de verhuisgeneigdheid van de mensen. Ruim één op de drie huishoudens in het aardbevingsgebied wil binnen 2 jaar (misschien) verhuizen. In het bevingsgebied is de verhuisgeneigdheid sinds 2012 sterker toegenomen dan in de gehele provincie Groningen en landelijk.

Leefbaarheid niet alleen bepaald door aardbevingen
Het zijn niet alleen de aardbevingen die de zorgen aanwakkeren. Ook de gevolgen van de bevolkingskrimp zetten de leefbaarheid in Groningen onder druk. Veel panelleden maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in hun dorp of wijk. De sluiting van winkels, basisschool en dorpshuis worden door panelleden vaak genoemd als aspect dat de leefbaarheid op een negatieve manier beïnvloedt. Groningers laten zich niet zo snel uit het veld slaan. Ze zijn overwegend positief over de leefbaarheid in hun dorp of wijk en geven deze gemiddeld een 7,6. Binnen het aardbevingsgebied ligt het cijfer voor de ervaren leefbaarheid met een 7,4 een fractie lager, maar is nog steeds een ruim voldoende.

Met extra geld zien inwoners in het bevingsgebied kansen
Bewoners in het aardbevingsgebied zijn bereid mee te denken over oplossingsrichtingen om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen. Mocht er extra geld beschikbaar komen dan zouden inwoners dit vooral uitgeven aan het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebouwen, het stimuleren van alternatieve energie en het in stand houden van voorzieningen. Deze algemene drive om het gebied leefbaar en bewoonbaar te houden, lijkt samen te vallen met de sterke binding met de regio. Het merendeel van de inwoners in het aardbevingsgebied voelt zich er thuis; ze ervaren het wonen in Groningen als prettig, hebben hier hun sociale contacten en willen eigenlijk niet vertrekken. Slechts een kleine groep panelleden geeft nu al aan dat de aardbevingen hun binding met de provincie op een negatieve manier beïnvloeden.

Onderzoek naar de beleving van aardbevingen
Het Sociaal Planbureau Groningen heeft sinds 2014 een aantal onderzoeken verricht naar de beleving van de aardbevingen en de invloed van de bevingen op het woongenot en de leefbaarheid in dorpen en wijken. In een overzichtspublicatie zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken beschreven. Deze geeft een impressie van ervaringen, meningen en ideeën van bewoners in het aardbevingsgebied.

Back to top button