Herindelingsadvies volgende stap naar nieuwe gemeente Eemsdelta

Loppersum – De colleges van burgemeester en wethouders van Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ingestemd met het herindelingsadvies Eemsdelta voor samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Op 28 maart 2019 ligt het herindelingsadvies ter besluitvorming voor bij de drie gemeenteraden.

Actualisering
Het herindelingsadvies is een actualisering van het herindelingsontwerp van 29 november 2018. Het herindelingsadvies is nagenoeg gelijk aan het herindelingsontwerp. In het herindelingsadvies is nu de nieuwe naam van de gemeente opgenomen, zijn de inhoudelijke reacties in de zienswijzen verwerkt en er zijn enkele technische wijzigingen in aangebracht.

Zienswijzen
Het herindelingsontwerp heeft vanaf 5 december 2018 gedurende acht weken ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging kon een ieder een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Dat mocht een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. In totaal zijn er twaalf reacties ingediend, waarvan zeven zienswijzen en vijf reacties. Ook zijn inwoners en belangstellenden tijdens inloopbijeenkomsten medio januari 2019 geïnformeerd over het herindelingsontwerp. Deze bijeenkomsten zijn verlopen in een plezierige sfeer en zijn als waardevol ervaren.

Vervolg herindelingstraject
Als de gemeenteraden op 28 maart 2019 het herindelingsadvies vaststellen, sturen de colleges het vervolgens voor definitieve besluitvorming door naar provincie, die het herindelingsadvies met haar zienswijze toezendt aan de minister van BZK, die vervolgens het wetsvoorstel voorbereidt. De definitieve besluitvorming over de herindeling vindt plaats in de Tweede en in de Eerste Kamer.

Kader voor Eemsdelta
In vervolg op dit herindelingsadvies gaan de gemeenten verder met de voorbereidingen van de samenvoeging van de drie gemeenten. Eerste stap is de opmaat naar een verdere uitwerking van de visie op de nieuwe gemeente. Daarvoor vindt, met onder andere een enquête, een onderzoek plaats onder inwoners, bedrijven en organisaties. Met de uitkomsten van het onderzoek stellen de gemeenten een visie op met de kernwaarden van de nieuwe gemeente. Daarin wordt aandacht gegeven voor de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening en participatie vorm krijgen. Deze visie geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente Eemsdelta gaat werken.

Back to top button