Groningen houdt heft in eigen hand bij verdeling ruimte

Groningen – Groningen voert ook de komende decennia zelfbewust en eigenzinnig de regie op de ruimtelijke ordening in eigen provincie en stelt de Groninger waarden voorop. Nationale opgaven gaan in onze provincie, wat Gedeputeerde Staten betreft, hand in hand met regionale opgaven en belangen en kennen provinciale randvoorwaarden en uitgangspunten. Die boodschap wil het college afgeven aan het toekomstige Kabinet.

Vorig jaar heeft het Rijk aangekondigd weer een sterkere rol in de ruimtelijke ordening te gaan spelen. De minister voor Ruimtelijke ordening heeft toen aan de provincies gevraagd om met een voorstel te komen voor de inpassing van grote ruimtevragers zoals woningbouw, de energietransitie en de ontwikkeling van de landbouw. Dat voorstel ligt er nu. Dit is input voor de keuzes die gemaakt moeten worden in de omgevingsvisie. 

Gedeputeerde Bram Schmaal: “Wij hebben in nauwe afstemming met onze gemeenten, waterschappen en het waterbedrijf een toekomstplan geschreven. Daarbij zijn ons Koersdocument en het hoofdlijnenakkoord ons uitgangspunt. De titel is veelzeggend: `Dit is Groningen, waardevol Groningen.’ De kwaliteit van onze leefomgeving is het uitgangspunt van ons ruimtelijk voorstel. Wij noemen dat Waardevol Groningen. En dit is het basisperspectief, voor alles wat wij nu en in de toekomst doen, moet bijdragen aan het behouden en versterken van ons Waardevol Groningen. Dit ruimtelijk voorstel is nu toegestuurd aan Provinciale Staten.”

Dat er in Groningen veel ruimte is om landelijke uitdagingen en problemen op te lossen, is volgens GS een hardnekkige misvatting. “Ons cultuurlandschap is waardevol en daar zijn we zuinig op. En er is geen hectare in Groningen die niet al nuttig wordt benut. Nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten bij de identiteit van de eigen regio en ze moeten ten goede komen aan de inwoners. Brede welvaart, veiligheid en gezondheid in Stad en Ommeland zijn belangrijke uitgangspunten. Tot 2050 wil de provincie bestaande kwaliteiten verder uitbouwen. Water, energie en milieugebruiksruimte zijn hierbij structurerend en ruimtelijke kwaliteit en landschap leidend.”

Back to top button