Gemeente Loppersum heeft begroting op orde

Loppersum – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum presenteert een sluitende begroting, zowel voor 2019 als meerjarig. Wethouder Rudi Slager (Financiën): “Wij verwachten Loppersum in 2021 op zoveel mogelijk terreinen op een goed niveau aan de startstreep van de nieuwe gemeente te brengen. Net als vorig jaar zijn we er in geslaagd de OZB opbrengst te verhogen met 1,5% en niet met 2,5 %, zoals we bij de vaststelling van de Kadernota nog dachten. De rioolheffing stijgt niet en ook de tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen niet.”

Burgemeester Hans Engels: “De gemeente is voor inwoners de eerste overheid. We willen een nabije overheid zijn die haar dienstverlening inricht volgens de wensen van haar inwoners. We kennen ruime openingstijden en werken voor baliehandelingen niet op afspraak, omdat we van mening zijn dat onze inwoners snel en gemakkelijk bij ons terecht moeten kunnen. Ook bieden we steeds meer dienstverlening digitaal aan. We stimuleren actieve en zelfbewuste (dorps)gemeenschappen, die initiatieven en verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor gaan we actief naar de dorpen toe om te verbinden.”

De gemeente vindt een toekomstbestendige woon- en leefomgeving waarin haar inwoners veilig kunnen wonen en werken erg belangrijk. Dit geldt ook voor het behoud van het cultureel erfgoed en de kwaliteit van de zeventien dorpen. De versterking koppelen we aan de verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Wethouder Pier Prins: “De krimp gaat minder hard dan voorspeld, dus passen we ook het slooptempo aan. Sloop mag niet leiden tot een gedwongen verhuizing buiten het dorp. Hierbij leggen we zoveel mogelijk de koppeling met sloop en nieuwbouw in het kader van de versterkingsopgave. Om het woon- en leefklimaat te bevorderen profileren we ons met aardbevingsbestendig bouwen. Hierbij behoort ook welstandsluw bouwen tot de mogelijkheden. We staan voor een goed onderhouden openbare groene ruimte, waarvoor inwoners mede verantwoordelijk zijn. We gaan door met investeren in duurzame bermverharding voor het behoud van de wegen in het buitengebied en veiligheid van alle weggebruikers.”

Wethouder Bé Schollema: “We geven aandacht aan een duurzame, sterke lokale arbeidsmarkt. Het voorkomen en tijdig bieden van hulp in geval van armoede en schulden moet in het DNA van de gemeentelijke dienstverlening zitten. We laten gezondheid onderdeel zijn van beleid in het sociale en fysieke domein en stimuleren daarmee een gezonde leefstijl voor onze inwoners.  Sport en beweging willen we stimuleren door samen met de sportverenigingen actieve ondersteuning te bieden bij de verduurzaming van sportcomplexen. We zetten in op verdere afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee willen wij het imago van de gemeente Loppersum als groene en duurzame gemeente kracht bijzetten. Daarbij past ook dat we onze inwoners maximaal willen faciliteren om energietransitie mogelijk te maken. Het uitgangspunt in regels en verordeningen moet zijn dat nieuwbouw aardgasloos is.”

Programmabegroting 2019

Back to top button