Gemeente Delfzijl sluit 2016 af met 4,6 miljoen euro in de plus

Delfzijl – De gemeente Delfzijl heeft in 2016 haar financiële positie versterkt. Er is een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. Dit positief resultaat is mede ontstaan doordat 2,7 miljoen euro is ontvangen voor de scholentransitie, beschermd wonen en de verhoogde asielinstroom. Dit geld zetten we in voor deze drie doelen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het resterende bedrag van 1,9 miljoen euro te storten in de algemene reserve. Dit is nodig omdat bij de kadernota 2016 en 2017 is besloten een bedrag van 1.681.000 euro aan te wenden voor nieuw beleid voor de realisering van het Woonservicecentrum en het nieuwe Muzeeaquarium.

Wethouder financiën Jan Menninga. “We zijn tevreden met de behaalde resultaten op het gebied van onder meer veiligheid, leefbaarheid en jeugd. We zijn gestart met een aantal belangrijke projecten, zoals het plan Marconi en de scholentransitie. De financiële organisatie hebben we prima op orde.”

Een greep uit 2016

Werkgelegenheid

In 2016 is samen met een aantal andere organisaties een intentieverklaring getekend dat gericht is op meer werk van onze lokale werkgevers en werkzoekenden.

Leefbare dorpen en wijken

Het project “Alle Dorpen een Dak” is volop in uitvoering. Het doel is dat in ieder dorp een voorziening komt waar verenigingen activiteiten kunnen ontplooien. Er zijn in de dorpen mooie initiatieven ontwikkeld in samenwerking met inwoners, vrijwilligers en professionals.

Gebiedsregisseurs

De gemeentelijke gebiedsregisseurs zijn de spil als het gaat om het samenspel tussen inwoners en gemeente en zijn het aanspreekpunt voor de leefbaarheid, bewonersparticipatie en -initiatieven. In 2016 waren de gebiedsregisseurs onder meer betrokken bij inloopbijeenkomsten, schouwrondes of rondgangen en het voorbereiden van zo’n 48 projecten in buurten en dorpen.

Woonservicezone/gezondheidscentrum

In samenwerking met instellingen en bedrijven heeft de gemeente Delfzijl gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw gezondheidscentrum. Dit centrum is nodig omdat het Ommelander ziekenhuis Groningen locatie Delfzicht gaat sluiten. Om het gezondheidscentrum te kunnen realiseren is in november 2016 een intentieverklaring ondertekend met de betrokken partijen. Het gezondheidscentrum gaat deel uitmaken van de grotere structuur van een woonservicezone in het centrum.

Sociaal domein

De nadruk in het sociaal domein is in 2016 verschoven naar het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en (zelf)redzaamheid van de inwoners. De inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij het verder meedenken over de invulling van thema’s binnen het sociaal domein.

Jaarrekening

Met de jaarrekening legt het college van B&W af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten. De jaarrekening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de nota in de raadsvergadering van 13 juli tijdens de openbare raadsvergadering in de raadzaal.

Back to top button