Gemeente Appingedam presenteert een sluitende begroting

Appingedam – De gemeente presenteert een sluitende begroting 2017 en een sluitende meerjarenbegroting.

Onze ambitie “een leefbare en sociale Stad’ houden we vast. “Ik ben daar bijzonder tevreden
over” zegt wethouder Annalies Usmany. “Door Rijksbezuinigingen zijn we de afgelopen jaren
zwaar getroffen. Door behoedzaam financieel beleid en doordat we voor de komende jaren
meer geld ontvangen vanuit het Rijk hebben we nu financiële stabiliteit.” Een leefbare en sociale Stad is ook voor 2017 vertaald in de begroting. Dit betekent dat we op
belangrijke thema’s blijven investeren. Eén daarvan is het centrum. Het college blijft samen
met de ondernemers inzetten op versterking en compacter maken van het winkelcentrum, het herbestemmen van vrijkomend vastgoed en het kwalitatief versterken van de panden. Er zal in 2017 invulling worden gegeven aan de inrichting van het Cleveringaplein. Het voormalig
TNT-pand krijgt een andere bestemming en het voormalig pand van de HEMA is inmiddels
gesloopt en als parkeerterrein worden ingericht voor het centrum.

Voor het sociale domein is een aantal belangrijke aspecten opgenomen in de begroting. In
2016 is in het gezondheidscentrum Overdiep de Damster Zorgbalie geopend. “Dit loket vormt in samenwerking met de Eerste lijnszorg Appingedam (EZA) de toegang tot het sociaal domein. In 2017 zullen we dit verder door ontwikkelen”, aldus Usmany.
Ook is binnen het sociale domein extra geld vrijgemaakt voor de nulde-lijnszorg. Er zijn een
aantal voorzieningen ontwikkeld, zoals de mantelzorgondersteuning, het DAL
ontmoetingshuis, KANS 050, het armoedebeleid en het preventieprogramma jeugd 2016-
2020.

De herstructurering van Opwierde-Zuid zal worden gestart en gecombineerd met
projectmatige versterking van woningen in het kader van de bevingsproblematiek. Het terrein
van de Eendracht is inmiddels toegankelijk gemaakt en de stadstuinen zijn gerealiseerd. In het voormalig kantoorpand op De Eendracht is nu het versterkingspunt van de NCG gehuisvest. In 2017 zal de tweede fase van de sanering van de Eendracht plaatsvinden en zal ten aanzien van de vijvers een participatieve aanpak worden gehanteerd.
In het komend jaar zal de walbeschoeiing aan de Solwerderstraat-Oost worden vervangen.
Ook zullen enkele wegen worden gerehabilitateerd zoals Bolwerk en de Stadsweg.
Participatie is en blijft ook een van de speerpunten uit het collegeprogramma voor 2017. Zo
zal er in 2017 een vervolg aan de burgertop worden gegeven. Doel is te achterhalen hoe de
Damsters zelf denken over burgerkracht en de manier waarop ze na een herindeling willen
worden betrokken bij een gemeentebestuur op afstand en zeggenschap over hun eigen
leefomgeving willen houden. Tijdens de burgertop zijn er enkele thema’s geselecteerd waar de burgers mee aan de slag gaan de komende periode.

Woonlasten

De gemeente houdt haar ambitie vast en laat de woonlasten voor de burgers op gelijke hoogte. De Onroerende Zaakbelastingen stijgen met 1 %. De afvalstoffenheffing daalt met € 4,- en de rioolheffing stijgt met € 8,-. Deze drie maken dat de woonlasten gemiddeld licht stijgen voor de burgers.

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is sluitend. Dit komt enerzijds doordat de algemene uitkering, de
belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, toeneemt. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk meer geld uitgeeft. Hiernaast heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota in juni 2016 een vijfde pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Deze positieve ontwikkeling maakt dat bij de behandeling van de begroting aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd om enkele bezuinigen voor 2018 en 2019 aan te passen. Het financieel perspectief ziet er positief uit.. De gemeenteraad van Appingedam zal in zijn vergadering van 10 november a.s. de begroting 2017 behandelen.

Back to top button