Gedeputeerde Staten positief over nieuwe gemeente Eemsdelta

Delfzijl – Gedeputeerde Staten zijn positief over de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dit schrijven zij in hun zienswijze op het herindelingsadvies van de drie gemeenten, die vandaag wordt verstuurd aan minister Kajsa Ollogren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het advies aan de minister luidt om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad, gericht op de vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta per 1 januari 2021.

Op 28 maart 2019 hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum gezamenlijk en unaniem het herindelingsadvies vastgesteld, gericht op de vorming van een nieuwe gemeente met de naam Eemsdelta per 1 januari 2021.

Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies en zenden deze zienswijze, samen met het herindelingsadvies, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toetsing en oordeel
Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria van het Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 en enige aanvullende criteria van de provincie. Daarnaast is het voorstel getoetst aan het nieuwe Beleidskader dat met ingang van 22 maart jl. het vorige Beleidskader vervangt. Gedeputeerde Staten komen tot een positief oordeel over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Er is sprake van breed draagvlak voor de herindeling, de nieuwe gemeente draagt positief bij aan evenwichtiger regionale verhoudingen, de bestuurskracht is toekomstbestendig en de interne samenhang / het dorps- en kernenbeleid zijn geborgd in de nieuw te vormen gemeente.

Gedeputeerde Staten adviseren minister Ollogren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om een voorstel voor een herindelingsregeling (wetsvoorstel) voor te leggen aan de Ministerraad.

Vervolgprocedure
Indien de minister het advies volgt en de ministerraad het voorstel overneemt, wordt verplicht advies gevraagd aan de Raad van State over het voorstel. Daarna wordt het  wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Indien de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer instemmen met het wetvoorstel kan de herindeling per 1 januari 2021 een feit zijn. In november 2020 vinden dan verkiezingen plaats voor de raad van de nieuw te vormen gemeente.

Back to top button