Doel Leefbaarheidsprogramma: ‘brede welvaart’ in de provincie Groningen verbeteren

Groningen – Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023 vastgesteld. De belangrijkste thema’s zijn de verbetering van gezondheid, inkomen, arbeid en krimp. In het programma staat hoe de provincie samen met andere organisaties en bewonersgroepen de leefbaarheid aanpakt.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Leefbaarheid betekent een fatsoenlijk inkomen, een baan hebben, bereikbaar onderwijs van goede kwaliteit, een goede gezondheid en een goede woning. Met dit Leefbaarheidsprogramma gaan we nu samen aan de slag om op de thema’s gezondheid, inkomen, werk en krimp het verschil te maken!”

Regionale arrangementen
Nieuw in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid is dat de Groningse regio’s de mogelijkheid krijgen om hun eigen speerpunten op het gebied van leefbaarheid uit te werken in zogenaamde arrangementen. Zo kan de ene regio meer inzetten op armoedebestrijding, terwijl de andere gemeente het zwaartepunt legt op bijvoorbeeld gezond ouder worden. De arrangementen worden in gezamenlijkheid uitgewerkt. Een voorbeeld van een mogelijk arrangement is ‘Gezond oud worden’, waarbij woningen aangepast worden, zodat ouderen zich comfortabeler voelen in hun eigen woning.

Zorg en gezondheid
Op het gebied van zorg en gezondheid investeert de provincie bijvoorbeeld in netwerken om de verbinding tussen zorggebruikers en bedrijfsleven -vraag en aanbod- te versterken. Door het financieren van projecten krijgen ze een duwtje in de rug. Een voorbeeld hiervan is het Expertisecentrum Eemsdelta, waar specialisten en huisartsen samenwerken rond de client. Ook gaat de provincie samen met zorgverzekeraars en zorginstanties een ‘Zorgkaart’ maken om te zien of er geen witte vlekken in de zorgverlening (dreigen te) ontstaan.

Aanpak krimp en leefbaarheid
Om ervoor te zorgen dat de provincie Groningen in de toekomst beschikt over voldoende en kwalitatieve woningen in de krimpgebieden, wordt het Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad voortgezet. Niet alleen gevuld met geld van de overheid, maar ook met bijdragen van marktpartijen. Ook zet de provincie zich in voor de realisatie van multifunctionele accommodaties. Een voorbeeld van een gesubsidieerd project is het vernieuwde dorpshuis Zuidwolde, waar een huisarts is gevestigd. Hierdoor is de zorg toegankelijker geworden. Samen met andere ‘krimp’ provincies worden de maatschappelijke opgaven bij het Rijk onder de aandacht gebracht.

Arbeid en inkomen
De provincie wil het voor iedereen mogelijk maken om aan het arbeidsproces mee te doen en geld te verdienen. Belangrijk is dat leerlingen met een diploma van school komen die past bij het werk in de regio. Een voorbeeld hiervan is de Route Rubicon (van Dollard College, Noorderpoort en Terra). Jongeren krijgen dan les van docenten binnen een leerbedrijf. Hierdoor worden de kansen vergroot om alsnog een startkwalificatie te halen.

Back to top button