Delfzijl maakt werk van bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Delfzijl – Vanaf donderdag 24 maart ligt het ontwerpbesluit Nota cultuurhistorie en cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Delfzijl ter inzage in het Delfzijlster gemeentehuis. In de nota staan de cultuurhistorisch geografische waarden die nog zichtbaar zijn in de gemeente en die de gemeente graag wil beschermen. Dit zijn bijvoorbeeld historische wandelwegen, kerkepaden, groensingels, historische spoorlijnen, verkavelingspatronen, oude dijken en vestingterreinen. De historische waarden dateren vanaf de Steentijd (circa 5000 voor Christus) tot en met de Koude Oorlog.

Eenmaal weg, komt het nooit meer terug
Door diverse ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente staat cultuurhistorie onder druk. Een eenmaal weggegraven, gedempte of gesloopte cultuurhistorische waarde komt nooit meer terug. “De gemeente Delfzijl hecht grote waarde aan haar rijke cultuurhistorische geschiedenis”, aldus wethouder Rijzebol. “Door deze via regels te beschermen kunnen de waarden ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Daarnaast versterkt het de unieke identiteit van de gemeente en daarmee heeft cultuurhistorie een belangrijke toeristische functie.”

Gemeente laat zien hoe zij rekening houdt met cultuurhistorisch erfgoed
Bescherming van cultuurhistorische geografische waarden is, naast belangrijk, ook een wettelijke verplichting. De gemeente moet daar beleid voor ontwikkelen. Door vaststelling van de Nota cultuurhistorie en de cultuurhistorische waardenkaart laat de gemeente zien op welke wijze zij rekening houdt met haar cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente verankert dit beleid in bestemmingsplannen en stelt voorwaarden bij vergunningverlening en procedures voor milieueffectrapportages.

Archeologiebeleid eerder vastgesteld, gebouwd erfgoed wordt in kaart gebracht
Naast cultuurhistorisch geografische waarden gaat het bij cultuurhistorie ook om archeologische waarden en gebouwd erfgoed. De gemeente Delfzijl heeft haar archeologiebeleid in 2013 al vastgesteld. De waarde van het gebouwde erfgoed, ook wel karakteristiek of beeldbepalend erfgoed genoemd, brengt de gemeente momenteel in kaart. Dit laatste is nu actueler dan ooit in verband met de aardbevingsproblematiek in de regio.

Ontwerpbesluit ter inzage
Van donderdag 24 maart 2016 tot en met woensdag 4 mei 2016 ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in Delfzijl. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen. Schriftelijke inspraakreactie kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl. Voor een mondelinge reactie kan men contact opnemen met mevrouw E. van Joolen via telefoonnummer (0596) 63 93 91 of via email: e.vjoolen@delfzijl.nl

Back to top button