COA gaat nieuw asielzoekerscentrum bouwen op huidige lokatie aan het Zwet

DelfzijlDe gemeente Delfzijl gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) medewerking verlenen aan de bouw van een nieuw opvangcentrum op de huidige locatie aan het Zwet. Dit centrum moet over 2-3 jaar de semi-permanente locatie aan het Zwet vervangen. Er komt ruimte voor maximaal 672 bewoners voor de komende dertig jaar. De nieuwe opvanglocatie wordt als een nieuwe buurt ingepast aan de rand van de wijk Delfzijl-Tuikwerd, met kwalitatief goede woningen, veel groen en speelvoorzieningen. De invulling en uitwerking van het plan gebeurt in overleg met de omwonenden en dienstverleners in de wijk. Om omwonenden nader te informeren, organiseren het COA en de gemeente een bijeenkomst op 23 maart om 20.00 uur in het Eemsdeltacollege.

Burgemeester en wethouders (B&W) hebben positief besloten op het verzoek van het COA, omdat zij het bieden van opvang aan asielzoekers belangrijk vinden en daar ook goede ervaringen mee hebben. Daarnaast zien zij dit als een kans voor Delfzijl om onderwijs- en zorgvoorzieningen in stand te houden en extra werkgelegenheid te creëren. Het college zal in maart de gemeenteraad vragen in te stemmen met de intentieovereenkomst.

Betrekken van omwonenden
Om de omwonenden en voorzieningen in de wijk Tuikwerd, Tuikwerderrak en Doklanden te betrekken bij de uitwerking van het plan voor het nieuwe opvangcentrum, roepen de gemeente en het COA een klankbordgroep in het leven. Hiervoor kunnen omwonenden en ondernemers uit de wijk zich aanmelden. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt de klankbordgroep om advies gevraagd op thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid, verkeer en communicatie. Er zullen ook vertegenwoordigers van de politie en vrijwilligersorganisaties worden gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep. Gemeente en COA verwerken het advies in een bestuursovereenkomst. Het college legt in mei aan de gemeenteraad de concept bestuursovereenkomst en het advies van de klankbordgroep voor. Naar verwachting kan de bestuursovereenkomst voor de zomervakantie worden gesloten.

Uitbreiding tijdelijke capaciteit
Naast de realisatie van het nieuwe duurzame opvangcentrum hebben B&W besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van de huidige opvanglocatie aan het Zwet voor maximaal 3-5 jaar. Hiermee leveren zij een bijdrage aan een urgente vraag van het COA om extra opvangcapaciteit,vanwege de toename van het aantal vluchtelingen in Nederland. Het huidige AZC aan het Zwet biedt plaats aan 500 personen. Het COA heeft de gemeente verzocht de capaciteit tijdelijk te verhogen met 450 plaatsen. Uit een nadere verkenning is de voormalige ‘Oude Zeevaartschool’ naar voren gekomen als geschikte locatie. Op het moment dat het nieuwe centrum open gaat komen de beide tijdelijke locaties te vervallen.

 

Back to top button