Bouwkundige staat van alle schoolgebouwen in de gemeente Loppersum is geïnspecteerd

Loppersum – De bouwkundige staat van alle schoolgebouwen in de gemeente Loppersum is geïnspecteerd. Deze inspecties vonden plaats in het kader van het programma ‘bouwkundig versterken’. Dit programma is opgestart met de andere gemeenten in het aardbevingsgebied. Op basis van de inspecties zal per schoolgebouw een plan gemaakt worden, waaruit blijkt op welke manier de schoolgebouwen bouwkundig te versterken zijn, zodat ze beter bestand zijn tegen mogelijk zwaardere aardbevingen. Overigens zijn naar aanleiding van de inspecties, waar nodig, aanpassingen gedaan om acuut gevaarlijke situaties op te lossen.  De  versterkingsplannen zullen de basis zijn voor de gesprekken tussen de gemeente, besturen van school- en kinderopvangorganisaties en scholen. Het doel is om per schoolgebouw te zoeken naar de beste oplossing voor de toekomst.

Door de gemeente Loppersum zijn in 2014 de beleidsmatige kaders van onderwijshuisvesting vastgelegd. In de ‘Visie Lopster Schoolgebouwen 2013-2025’ is beschreven wat de meest wenselijke ontwikkelingen in de huisvesting van onderwijs zijn. Voor het uitvoeren van de visie is een planning opgesteld. De visie is opgebouwd uit drie pijlers: onderwijskundige kwaliteit, betaalbaarheid en leefbaarheid. Als gevolg van het programma ‘bouwkundig versterken’ is een vierde pijler toegevoegd: veiligheid. Deze pijler geeft aanleiding om de veranderingen in de onderwijshuisvesting versneld uit te voeren.

Besluit gemeenteraad
Voordat er definitief gestart kan worden met de uitvoering, zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de kaders van deze transitie van onderwijshuisvesting.

Zodra dit besluit is genomen, zullen ouders/verzorgers per school geïnformeerd worden over het vervolg. Op dit moment worden de volgende veranderingen in de huisvesting van onderwijs als wenselijk gezien:

Voor het dorp Loppersum is recent een tijdelijk gebouw gerealiseerd, waar de twee scholen en kinderopvang in gehuisvest zijn. Voor de permanente oplossing wordt gedacht aan een zelfde gebruikers-samenstelling en opzet. Er wordt gestreefd naar het starten van planvorming in het derde kwartaal van 2015.

De twee scholen in Stedum staan op het punt van fuseren. In de fusiegesprekken is ook gesproken over huisvesting. De wens is te komen tot een gebouw waar de nieuwe samenwerkingsschool en kinderopvang samen worden ondergebracht. Er wordt gestreefd naar het starten van planvorming in het derde kwartaal van 2015.

De bouwkundige onderzoeken van de drie scholen in Middelstum worden rond de zomervakantie afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze rapporten zal een besluit moeten worden genomen over wat de meest toekomstbestendige oplossing voor Middelstum is. Een mogelijke uitkomst kan de realisatie van een nieuw gebouw zijn, waarin de drie scholen en kinderopvang samen gehuisvest worden. De schoolbesturen gaan in gesprek met de scholen en overige belanghebbenden om te onderzoek welke oplossing het meest toekomst bestendig is.

Voor de scholen in Oost wordt op dit moment voorzien in het programma bouwkundig versterken. Na het gereed komen van de rapporten zal een definitief besluit worden genomen. Zoals ook in de Lopster visie staat vermeld zal er per dorp, in samenspraak met school(besturen) en ouders/verzorgers, maatwerk worden geleverd.Back to top button