Bibliotheekgebruik stabiel, wel tijd voor vernieuwing

Regio – De Groningse bibliotheken werden in 2015 even goed gebruikt en bezocht als een jaar eerder. Toch was het een veelbewogen jaar voor provinciale bibliotheekorganisatie Biblionet Groningen. Een nieuwe koers waarin gefocust wordt op het bevorderen van geletterdheid en digitale vaardigheden gaat de komende jaren leiden tot een bredere maatschappelijke rol van de Bibliotheek.

Veelbewogen jaar
Voor Biblionet Groningen, het netwerk van de bibliotheken in de provincie, was 2015 een jaar vol verandering en vernieuwing. De bibliotheken in de stad Groningen zijn onderdeel geworden van het Groninger Forum. Voor het eerst in vijf jaar is het aantal bibliotheekvestigingen niet afgenomen, maar de bibliobus verdween wel van de Groningse wegen. De bibliobus maakt plaats voor nieuwe en andere vormen van bibliotheekdienstverlening, zoals het programma de Bibliotheek op school. Het gebruik en bezoek van de Groningse bibliotheekvestigingen laten over 2015 een zelfde beeld zien als een jaar eerder. De 101.000 Groningse bibliotheekleden leenden bij elkaar 4 miljoen boeken en andere materialen. En de 43 Groningse vestigingen werden in 2015 ruim 1,5 miljoen keer bezocht.

Nieuwe koers
In 2015 is een nieuwe koers uitgestippeld waarin het bevorderen van geletterdheid, digitale basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Deze koerswijziging betekent een bredere kijk op de functie van de Bibliotheek in de moderne samenleving. Van een culturele instelling ontwikkelt Biblionet Groningen zich tot een educatieve en maatschappelijke organisatie die zich ervoor inspant dat alle inwoners van Groningen kunnen meedoen in de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Geletterdheid en digitale vaardigheden zijn hiervoor onontbeerlijk en daarin speelt de Bibliotheek een steeds grotere rol. Dat begint bij het voorkomen van taalachterstanden. Hiervoor werkt Biblionet nauw samen met het onderwijs en de kinderopvang. Inmiddels is bijvoorbeeld al met 48 scholen een intensieve en structurele samenwerking aangegaan in het kader van de Bibliotheek op school.

Laaggeletterdheid terugdringen
Biblionet Groningen zet niet alleen in op preventie, maar ook op het terugdringen van laaggeletterdheid, want dit is een groot maatschappelijk probleem: 10% van de volwassen inwoners van onze provincie kampt met laaggeletterdheid. Samen met gemeentes en maatschappelijke organisaties wil Biblionet dit hoge percentage omlaag brengen. In diverse bibliotheekvestigingen komt een Taalhuis waar laaggeletterden op ongedwongen wijze hun taalvaardigheid kunnen verbeteren en waar ze ondersteuning krijgen.

Digitale basisvaardigheden
De maatschappij wordt steeds digitaler en ook de overheid communiceert steeds meer online.  Biblionet Groningen gaat burgers daarom ondersteunen bij het vergroten van hun vaardigheden op dit vlak. Arend Middelveld, bestuurder van Biblionet Groningen, geeft aan dat er een groep mensen is die buiten de boot dreigt te vallen raken door de digitale ontwikkelingen: “De overheid werkt bijvoorbeeld voor steeds meer zaken met DigiD, maar het aanvragen en gebruiken daarvan is nog niet zo eenvoudig. In de Bibliotheek gaan we inloopspreekuren en cursussen organiseren waar mensen terechtkunnen met vragen en waar ze kunnen oefenen met de digitale mogelijkheden.”

Back to top button