Bezuinigingen gemeente Midden-Groningen moeten leiden tot stevige financiële basis

Midden-Groningen – Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd om het begrotingstekort op te lossen. “Niets doen is geen optie. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort van onze gemeente verder oplopen. We maken de begroting sluitend, en maken ons tegelijkertijd grote zorgen om tekorten in de jeugdzorg. Om dat risico op te kunnen vangen is een grotere reserve nodig dan we nu hebben.”, zegt wethouder Erik Drenth van Financiën.

Het college legt de gemeenteraad een bezuinigingspakket van ruim vijf miljoen euro voor. Alleen in het lopende jaar is de bezuiniging kleiner: ruim drie miljoen euro. Door zo fors te bezuinigen wordt niet alleen het begrotingstekort opgelost  maar is er ook jaarlijks 750.000 euro beschikbaar om toe te voegen aan de algemene reserve. Omdat de reserve ook met die maatregel te klein is om de risico’s die met de jeugdzorg als een forse opgave op de gemeente afkomen het hoofd te bieden, wil het college daarnaast de onroerendzaakbelasting (OZB) met tien procent verhogen. Zo kan Midden-Groningen jaarlijks 2,3 miljoen euro aan de algemene reserve toevoegen.

Wethouder Erik Drenth: “Het is erg zuur dat we nu de belasting moeten verhogen. Zonder de problemen in de jeugdzorg was dit niet nodig geweest. Den Haag heeft besloten dat de gemeente deze taken uit moet voeren, maar heeft tegelijk fors gesneden in de budgetten. Dat voelen onze inwoners nu. Dat is een vervelende conclusie, maar het kan niet anders. Het college vindt de financiële stabiliteit van Midden-Groningen nu en in de toekomst erg belangrijk.”

De bezuinigingsmaatregelen die het college aan de raad voorlegt betreffen zowel ingrepen in de gemeentelijke organisatie als bezuinigingen op subsidies aan externe organisaties. De voorstellen bevatten nu nog geen bezuinigingen op het gebied van jeugdhulp en WMO. Het college komt daarvoor op een later moment met voorstellen.

De gemeenteraad bespreekt op 11 april de ombuigingsvoorstellen in de raadscommissie. De ombuigingen worden verwerkt bij de samenstelling van de Voorjaarsnota.

Back to top button