Begroting 2016 gemeente Loppersum positiever dan verwacht

Loppersum – Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum presenteert een sluitende begroting, zowel voor 2016 als meerjarig.

Wethouder Rudi Slager ( financiën):
‘Als college zijn we tevreden over de begroting 2016. In de kadernota hebben we eerder dit jaar  aangegeven dat we een tekort verwachten en dat we een beroep op de algemene reserve ter grootte van 364 duizend euro zouden moeten doen. Door de positieve bijstelling van een aantal budgetten en een minder negatieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering, is de definitieve uitname die we op de Algemene Reserve doen beperkt tot 105 duizend euro. De begroting 2016 is daarmee sluitend,
wel blijven we alert op de mogelijke risico’s.’

Wonen en Leefomgeving
Binnen het programma Wonen en Leefomgeving voeren wij in 2016 een groot aantal maatregelen uit. De centra van Loppersum en Middelstum worden verder verfraaid. Deze projecten zullen in 2016 afgerond worden. In ‘t Zandt voeren wij een integraal pakket aan maatregelen uit om de leefbaarheid van het dorp een flinke impuls te geven.

We integreren zoveel mogelijk het bestaande woon- en leefbaarheidsplan in ons aandeel in het programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Daarmee blijven de verworvenheden van het plan overeind en staat veiligheidswinst centraal in de prioritering van de uitvoering.

Waar zich kansen voordoen investeren we in duurzame oplossingen. We ondersteunen lokale initiatieven en stimuleren de bewustwording op het gebied van duurzaamheid en milieu. De noodzaak om minder afhankelijk te worden van de gaswinning in Groningen zal in de eerste plaats in onze regio een vliegwiel moeten zijn voor duurzaamheidsinitiatieven.

Dienstverlening en veiligheid
De burger staat bij de gemeente Loppersum centraal in onze dienstverlening. Wij blijven daarom investeren in onze organisatie, zowel kwalitatief als in mensen. Onze focus is gericht op de thema’s die onze inwoners raken. We denken dan aan het sociale domein, verbeteringen openbare ruimte en bovenal de gevolgen van de gaswinning.

Het thema veiligheid zal de komende jaren in veel dossiers de boventoon voeren. In Loppersum maken inwoners zich aanhoudend zorgen over hun veiligheid, bezit en welbevinden vanwege de aardbevingen ten gevolge van gaswinning. Als eerste overheid voelt de gemeente hierin een zware verantwoordelijkheid. Wij willen aanspreekbaar en ondersteunend zijn voor inwoners en een centrale rol hebben in de maatregelen die in Loppersum moeten worden genomen. Wij zoeken daarin de samenwerking met de inwoners, met de Nationaal Coördinator Groningen en andere partijen die bij de uitvoering van het versterkingsprogramma en andere maatregelen zijn betrokken.

We zullen daarnaast onvermoeibaar druk blijven uitoefenen op de rijksoverheid om de oorzaak van de risico’s weg te nemen door de daarvoor nodige beperking van de gasproductie. Want voor de aanpak van de gevolgen kan alleen bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak worden gevonden als tegelijk de risico’s worden teruggebracht.

Belastingen
We stellen voor de OZB opbrengst te verhogen met 2,5%. Dit is in lijn met wat we bij de kadernota hebben afgesproken. De rioolheffing stijgt met € 12,85 wat een stijging van 4,03% betekent. De tarieven voor de afvalstoffenheffing kunnen ongewijzigd blijven.

De zogenaamde pakketbelasting (OZB, afval en rioolheffing voor een gemiddelde huishouding) stijgt met 1,8 %. Voor de begraafrechten stellen we een verhoging van 5% voor om een hogere mate van kostendekkendheid te halen. De tarieven voor leges worden verhoogd met 2,5%.

Behandeling in de gemeenteraad
Op maandag 2 november 2015 wordt de programmabegroting behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Loppersum. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.

Back to top button