Ook gemeente Appingedam sluit 2019 financieel positief af

Appingedam – De jaarrekening 2019 van de gemeente Appingedam sluit af met een voordelig saldo van 1,1 miljoen euro.

Het eindsaldo is de uitkomst van het gevoerde financiële beleid en te danken aan incidenteel extra geld van het Rijk dat zal worden ingezet voor planvorming in 2020.

Wethouder Usmany-Dallinga is tevreden met het financiële resultaat: “Er is hard gewerkt aan een aantal omvangrijke dossiers in Appingedam waaronder de versterkingsopgave, woningbouwlocaties De Eendracht en de Tip, verdubbeling N33, de energievisie ‘Ruimte voor energie’, uitvoering in het sociaal domein en de voorbereiding op de herindeling.”

Ten aanzien van het dossier gaswinning en aardbevingen is in 2019 het plan van aanpak vastgesteld door de gemeenteraad. Projecten uit de uitvoeringsagenda zijn in voorbereiding of al in uitvoering genomen in 2019. Het gaat dan onder meer om de versterking in Opwierde-Zuid, de zogeheten Brons woningen, het centrum, het scholenprogramma waaronder de scholencampus, de voorbereiding nieuwbouw RENN4 en het zorgvastgoed.

Lasten sociaal domein
De uitvoeringskosten voor het sociaal domein, de Wmo, de jeugdzorg en de BUIG-uitkeringen zijn ook voor 2019 hoger dan de vergoeding van het Rijk. “De verwachting is dat dit voor 2020 opnieuw het geval zal zijn en daar komt bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. Voor 2020 geeft dat een zorgelijk financieel perspectief”, aldus wethouder Annalies Usmany-Dallinga.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om 836.000 decentralisatie-uitkering te reserveren in de daarvoor bestemde reserves, een budget van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor ambtelijke kosten in verband met de voorbereiding op de herindeling en een budget van 51.000 beschikbaar te stellen voor het GemCC (Gemeenschappelijk Computer Centrum). Het resulterende bedrag van 35.000 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
De gemeenteraad van Appingedam behandelt de jaarrekening 2019 op dinsdag 23 juni 2020
Noot

Back to top button