Appingedam, Delfzijl en Loppersum zetten eerste stap tot samenvoeging

Loppersum – De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kiezen voor een gezamenlijke toekomst. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten leggen aan de gemeenteraden van deze drie gemeenten voor om op 29 november 2018 het ‘Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum’ vast te stellen. In dit herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven.

Eerste stap
Het opstellen van het herindelingsontwerp is de eerste stap van het wettelijk proces van de gemeentelijke samenvoeging. Burgemeester Gerard Beukema – voorzitter van de Stuurgroep herindeling Appingedam, Delfzijl, Loppersum – legt dit uit: ‘In de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) staat de procedure aangegeven die wij als gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. In zo’n herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum opgenomen. Wij willen per 1 januari 2021 als één nieuwe gemeente samen verder.’

Ook zijn in het herindelingsontwerp de motieven voor de herindeling – ‘het waarom’ – beschreven en onderbouwd. Burgemeester Beukema: ‘Voor Onze Nieuwe Gemeente hebben we het dan over bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid en financiële consequenties. Ook geven we op hoofdlijnen de strategische visie aan van Onze Nieuwe Gemeente.’ Voor de nieuwe gemeente staan de volgende maatschappelijke uitdagingen centraal:
* Aardbevingen de baas;
* Meer mensen aan de slag;
* Binden van jongeren en voorbereid op minder mensen;
* Toekomstbestendige zorg en ondersteuning;
* Verduurzaming & Energietransitie.

Definitief besluit
De gemeenteraden van de drie gemeenten nemen op 29 november het definitieve besluit over het herindelingsontwerp. Dan volgt een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Hierover volgt na het besluit van de gemeenteraden meer informatie.

Back to top button