Aardbevingen leiden niet tot hoger veiligheidsrisico op het Chemiepark in Delfzijl

Delfzijl – Aardbevingen leiden niet tot een hoger extern veiligheidsrisico voor de chloorleiding en –opslag. De huidige, vergunde risicocontour kan worden gehandhaafd. Dat is de uitkomst van een pilot, waarbij AkzoNobel als eerste onderneming in het aardbevingsgebied een kwantitatieve risico-analyse (QRA) heeft ontwikkeld en toegepast om de faalsterkte en faalkans van de chloorleiding en –opslag in geval van een aardbeving te kunnen berekenen. In de optiek van AkzoNobel is dit een belangrijke doorbraak, waarmee wordt bevestigd dat haar installaties afdoende bestand zijn tegen de huidige seismische dreiging. De gevolgde methodiek en de resultaten worden nog onderzocht door onafhankelijke deskundigen.

Met deze nieuwe QRA is niet alleen een effectieve methode ontwikkeld om de effecten van aardbevingen op externe veiligheid te berekenen, maar kunnen ook mitigerende acties worden geselecteerd en additionele scenario’s geïdentificeerd. In concreto geeft deze QRA-methode aan bij welke grondversnelling er welke kans op falen is, welke vorm dit falen heeft en tot welke invloed dit leidt op de externe risicocontour.

De QRA bij AkzoNobel geeft aan dat:

  • een specifiek deel van de leidingbrug nabij de chloortanks en een dampleiding bovenop de chloortanks het minst sterk zijn;
  • deze faalvorm anders is dan vooraf ingeschat;
  • de effecten van deze faalvorm blijven beperkt en binnen de huidige risicocontour;
  • volledig falen gebeurt bij een grondversnelling die vele malen hoger is dan de tot nu toe gehanteerde belasting van 0,28g (conform de gepresenteerde KNMI contourenkaart van begin 2015);
  • uitgaande van de recente, meer realistische KNMI contourenkaart (december 2015) met een lagere belasting van 0,14g zijn en blijven de activiteiten veilig.

De uitkomsten van deze pilot zijn voor AkzoNobel het bewijs en de bevestiging dat de robuust ontworpen installaties tot nu toe nooit enige hinder of schade hebben ondervonden van aardbevingen. Fabrieken zijn significant sterker dan de tot nu toe gemeten trillingen. De veiligheid is hiermee gewaarborgd.

Minister Kamp van Economische Zaken verwoordde dat in zijn brief aan de Tweede Kamer, 18 januari 2016, als volgt:

“AkzoNobel meldt dat hun onderzoeken naar de installaties en installatiedelen die chloor bevatten een bevestiging geven van de eerder gerapporteerde robuustheid van deze installaties. De voorlopige conclusie van AkzoNobel is dat er op basis van de te verwachten contour van 0.14 g PGA op het Chemie Park Delfzijl (KNMI-contourenkaart van oktober jl.) geen sprake is van een hoger risico voor externe veiligheid door het falen van de chloorinstallaties.
Naast dit onderzoek naar de robuustheid van de installaties heeft het Chemie Park Delfzijl procedures en beleid opgesteld voor het meten van en reageren op aardbevingen. Snelle eerste mitigerende maatregelen ten aanzien van chlooropslag zijn indien nodig nu al praktisch mogelijk. Ook loopt er een studie naar verdere mitigerende acties in het bedrijfsproces, zoals aanpassingen in de wijze van productie, transport en opslag.”

AkzoNobel is zich, vanuit haar verantwoordelijkheid voor in- en externe veiligheid, al sinds 2013 bewust van het risico van aardbevingen. Om die reden neemt de onderneming actief deel aan discussies en overleg met instanties en overheden, zijn meetpunten geïnstalleerd, worden inspecties uitgevoerd, zijn er studies gestart naar mitigerende acties voor op- en overslag van chemicaliën en speelt het een vooraanstaande rol in diverse pilots en onderzoeken, waaronder de QRA.

Tot slot wijst AkzoNobel met het oog op het dossier ‘aardbevingen’ op volgende zaken:

  • Deze man-made aardbevingen zijn een gevolg zijn van de winning van aardgas. De overheid kan het risico op bevingen beïnvloeden door de gaswinning substantieel te verminderen.
  • De overheid bepaalt niet alleen de continuïteit van het bestaande chemiecluster, maar ook de aantrekkingskracht van deze regio en het chemiecluster voor potentiële (nieuwe) investeerders en investeringen.
  • Het niveau van de gaswinning in het oostelijk gebied verdient vanuit veiligheidsperspectief blijvende aandacht. Mogelijk wordt het risico voor de chemie verhoogd.
  • De aanvankelijke conservatieve en theoretische inschatting van het risico van aardbevingen stond haaks op de behoefte aan een duidelijke norm die recht doet aan het werkelijke risico, die is vastgesteld door relevante en erkende experts en die gebaseerd is op analyse van (historische) data.
  • Het ontbreken van duidelijke normen en uitgangspunten en de behoefte bij toezichthouders om bij inspectiebezoeken te toetsen op het risico van aardbevingen leidt tot een ongewenst spanningsveld. Er blijkt een groot verschil in kennisniveau te bestaan.

Back to top button