22 miljoen per jaar voor cultuur in Stad en Ommeland

Groningen – Cultuur is van grote waarde voor Groningen, daarom maken provincie en gemeente zich de komende jaren samen sterk voor een breed en bruisend cultureel aanbod in onze provincie. De gemeente ten provincie trekken hier beide ruim 11 miljoen per jaar voor uit. Dat is te lezen in de cultuurnota’s die op 6 oktober zijn vastgesteld. De nota’s volgenop de kadernota cultuur.

Wethouder Cultuur Paul de Rook: ”We hebben het proces voor de nieuwe cultuurnota ondanks de coronacrisis doorgezet, net als de provincie en het Rijk. Hiermee willen we duidelijkheid voor de langere termijn bieden aan de instellingen. Juist in een mondiale crisis als deze dragen kunst en cultuur bij aan de samenleving. Onze ambities en die van de instellingen zijn juist nu van belang als stip op de horizon.”

Cultuur voor iedereen
De gemeente zet de komende jaren in op kunst en cultuur voor iedereen. Door het inzetten  van cultuurcoaches en projecten als De Wijk de Wereld dringt kunst en cultuur door tot in de wijken en dorpen. Daarnaast is er oog voor de inwoners met een kleine beurs: samen met de gesubsidieerde instellingen worden financiële drempels verder weggenomen.

Ook wordt de openbare ruimte waar iedereen zich in beweegt nog beter ingezet als podium of tentoonstellingsruimte. Zo struikel je letterlijk over de kunst op straat. Er komen nieuwe kunstprojecten in de publieke ruimte en festivals en voorstellingen in de buitenlucht worden ondersteund. Zo is kunst en cultuur daadwerkelijk voor iedereen.

Wij zijn cultuur!
De provincie vindt het belangrijk een bruisend en vernieuwend cultuuraanbod in Stad en Ommeland te stimuleren. Groningen heeft veel te bieden aan kunst, cultuur en evenementen, met daarnaast een enorme historische rijkdom. Om cultuur en vrijetijdseconomie meer te verbinden krijgen meer evenementen een structurele subsidie.

Voor de provincie is het versterken van de erfgoedsector belangrijk. Een aantal borgen en
streekmusea krijgen daarom een hogere subsidie, ten opzichte van het advies van de Kunstraad. Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een dienstencentrum (‘Shared Service Centre’) om zo vakkennis en menskracht makkelijker en goedkoper beschikbaar te maken.

Gedeputeerde Cultuur Mirjam Wulfse: “Daarbij vinden we het belangrijk dat cultuur beschikbaar is voor álle mensen, of je nu midden in de stad woont of in een dorp in de ommelanden. Een stevige erfgoedsector en verbinding met vrijetijdseconomie vinden we bijvoorbeeld erg belangrijk. Daar zien we kansen. We willen ook mogelijkheden bieden voor de cultuursector om incidentele subsidieaan te vragen voor nieuwe, verrijkende en verbindende initiatieven. Daar maken we de komende tijd meer werk van. Dat is goed voor Groningen’.

Advies Kunstraad
De provincie en gemeente zijn de Kunstraad Groningen dankbaar voor het advies dat zij in
moeilijke omstandigheden heeft uitgebracht. Het vormt de basis voor de subsidiebesluiten voor de instellingen. Daarnaast is op een aantal punten door gemeente en provincie andere keuzes gemaakt. Ook de coronacrisis was hierbij van invloed. Instellingen krijgen daardoor bijvoorbeeld een hogere subsidie dan door de Kunstraad wordt geadviseerd. En er is goed gekeken naar subsidieverhoudingen tussen provincie en gemeente.

Samen steunen provincie en gemeente de klassieke muziek sector: de gemeente continueert
subsidie aan Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival. Zo blijft ook talentontwikkeling binnen de klassieke muziek geborgd. De provincie kiest voor ondersteuning voor de breedte van deze sector met een nog uit te werken nieuwe incidentele subsidieregeling voor vernieuwingen in de klassieke muziek.

De gemeenten en provincie blijven zich gezamenlijk inzetten om de culturele sector in onze
provincie te ondersteunen. Want kunst en cultuur is en blijft van grote waarde voor Groningen. Kijk voor meer informatie op cultuurnotagroningen.nl

Back to top button